2.5.6. Lokalcentre

Statisk kort
Statisk kort

• Der kan lokalplanlægges for butikker i lokalcentre, der maksimalt må være på 3.000 m². Størrelsen på de enkelte butikker må maksimalt være 1.000 m².
• Rammer for lokalcentre fremgår af redegørelsen.

Lokalcentrene er angivet på kortet med den samlede detailhandelsstruktur under retningslinje 2.5.1

Med kommuneplan 2021 udpeges 5 nye lokalcentre i Haderslev. De fire nye lokalcentre er tidligere bydelcentre, som i praksis har fungeret som lokalcentre i kraft af deres størrelse. Det sidste er et område som er separeret fra bymidten, men som i dag indeholder én dagligvarebutik og en større udvalgsvarebutik. De nye lokalcentre i Haderslev er: (link til pdf med skema) 

For 4 af de 5 nye lokalcentre fastholdes muligheden for mindre udlæg til både dagligvarer og udvalgsvarer, som blev udlagt i seneste planperiode. For de lokalcentre hvor der ikke i dag findes en dagligvarebutik, udlægges arealer til dette. I alt udlægges 1600 m2 til nye butikker i Haderslevs 5 lokalcentre. Undtagelsen er det frastykkede lokalcenter ved Sejlstensgyde, som anses for fuldt udbygget, og derfor ikke tilføjes nye kvadratmeter.

De i alt 6.630 m2 til nybyggeri og omdannelse fra den seneste planperiode fastholders til detailhandel i lokalbyerne, heraf er rammen for lokalbyen Sdr. Vilstrup på 2.630 m2.

For lokalcentret ved Erlev Bjerge i den sydlige del af Haderslev by er der i planperioden en ramme på 1.000 m2 til nybyggeri og omdannelse til udvalgsvarer.

Se oversigt i dette skema. 

Bruttoetagearealet for dagligvarer og udvalgsvarer tilsammen blev i forbindelse med detailhandelsanalysen fra 2016 opgjort til ca. 8.055 m2.

Med Kommuneplan 2021 er den maksimale ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal til dagligvarer og udvalgsvarer i lokalbyerne fastholdt på i alt 6.670 m2 og for lokalcentret ved Aabenraavej/Erlev Bjerge fastholdt på i alt 1.000 m2.