5.13 Råstoffer - Haderslev Kommune

Region Syddanmark er efter kompetenceændringen pr. 1. juli 2014 tilsyns- og tilladelsesmyndighed og har ansvaret for samordningspligten, mens Haderslev Kommune fortsat er myndighed vedr. nødvendige tilladelser og dispensationer på en række områder som fx vejadgang, vandindvinding og natur. Se Region Syddanmarks hjemmeside for mere information om administrationen af råstofloven.

Inden for råstofplanens graveområder er kommunen forpligtiget til at meddele tilladelse til råstofindvinding under hensyntagen til særlige beskyttelsesinteresser, herunder fortidsminder og beskyttede naturtyper m.v.

Som forudsætning for at en indvindingstilladelse tages i brug, kan kommunen stille krav til ansøgeren om, at veje, ledningsanlæg og eksisterende bebyggelse fjernes. Før en råstoftilladelse kan udnyttes, skal kommunen godkende en grave- og efterbehandlingsplan. Graveplanen skal indeholde oplysninger om råstoffernes udstrækning, dybde og kvalitet, graveetaper med tidsfølge, gravedybder, graveteknik, behandlingsanlæg, lagerplads, til- og frakørsel, afskærmende jordvolde og mulddepoters placering. Endvidere vil kommunen stille krav om økonomisk sikkerhed i henhold til råstofloven for overholdelse af vilkår for indvinding og efterbehandling.

Der kan ikke forventes tilladelse til råstofindvinding, hvor der er væsentlige natur- og landskabelige interesser f.eks. inden for ådale og søer.

Haderslev kommune er tilbageholdende med at meddele tilladelse til søer i forbindelse med efterbehandlingen, idet størstedelen af graveområderne er beliggende indenfor flysikkerhedzonen ved Flyvestation Skrydstrup.

Det fremgår bl.a. af råstofplanens retningslinjer, at Region Syddanmark i samarbejde med kommunen vil tilstræbe, at bynære råstofforekomster udnyttes før arealerne bebygges eller udnyttes til fritidsformål. Denne retningslinje indgår i kommuneplanens bestemmelser om byudvikling.

 

Sektorlovgivning

Tilførsel af jord til råstofgrave (også tidligere råstofgrave) forudsætter en særlig dispensation fra Region Syddanmark.

Ikke-erhvervsmæssige indvindinger på mere end 200 m³ årligt skal anmeldes til kommunen. Ikke-erhvervsmæssig indvinding er indvinding til private formål (herunder materialer, der indvindes til brug for landbrugsbyggeri).