2.3 Bosætning - Haderslev Kommune

Bosætning i Haderslev

I Haderslev by er der fokus på at opretholde en levende og varieret by ved at koncentrere erhvervs- og detailhandel omkring bymidten, og prioritere by-fortætning i kraft af projekter, der styrker bymidten og den fortsatte omdannelse af havneområdet, samt forbindelsen herimellem ved f.eks. Jomfrusti-projektet.
Der er ledige parcelhusgrunde i udstykningerne Ejsbølsvinget og Erlevhøj. I øjeblikket er der igangværende planlægning for byggegrunde omkring Fredsted Vest, ligesom der er mulighed for at igangsætte planlægning inden for allerede udlagte arealer i en del af Fårehave, Vesterris og Erlev Bjerge. Der kan derfor kun argumenteres for mindre ny-udlæg, svarende til en omfordeling af arealer.

 

Bosætning i Vojens

Befolkningsprognosen viser en befolkningsudvikling i nedgang. Region Syddanmark har i deres byanalyse for Vojens beskrevet en forventet udvikling i antal boliger fra 2017-2027 på 50 boliger. På den baggrund udtages eksisterende rammeområder omkring Dyssebakken, hvor planlægning vurderes uaktuel i kraft af ældre byplanvedtægt. Ligeledes udtages et større rammeområde øst for J.H. Schmidts Vej, da en planlægning af arealet vurderes at konflikte med natur- og landskabsinteresser.
Der peges ikke på nyudlæg til boliger, idet der også her vil være overskud af arealer til byudvikling efter 12-års planperioden. Der kan i stedet prioriteres en tilvejebringelse af plangrundlag, der muliggør byfortætning og etablering af tæt-lav bebyggelse svarende til den markedsmæssige efterspørgsel på boligtyper.


Bosætning i Gram

Der findes i dag en restrummelighed i Gram, der opfylder behovet, men på baggrund af ønske med Vision Gram foreslår Teknik og Miljø, at der foretages en omrokering af rammeområder til boligformål til en bedre egnet placering i byen. Derfor peges der på, at perspektivområdet i den sydlige del af byen tages ud, og en mindre del foreslås som ny-udlæg til boligformål.

Den hidtidige planlægning i Haderslev Kommune har fokuseret på at give rammer for udvikling i hele kommunen, hvilket har resulteret i et stort arealoverskud både på bolig- og erhvervsarealer.
Den demografiske udvikling og søgning mod især Haderslev og Vojens samt deres omgivende lokalsamfund skaber en ændret boligefterspørgsel. I yderområderne af kommunen forventes fremover et højt antal af boliger, der er svære at få afsat på grund af manglende efterspørgsel, og i Haderslev by og nærmeste lokalsamfund er der vækst og efterspørgsel fra private på igangsætning af planlægning.

 

Befolkningsudviklingen i kommunen

Til beskrivelsen af Haderslev Kommunes befolkningsudvikling, demografi og byvækst er der gjort brug af befolkningsprognose for Haderslev Kommune (Cowi og Haderslev Kommune, 2017), samt Region Syddanmarks by-analyser og Kontur19. Herudover interne analyser og dokumenter produceret i Haderslev Kommune.
Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i befolknings- og boligtal fra de historiske år (2003-2016), samt boligprogrammet i prognoseperioden.

Boligprogrammet er udarbejdet af Haderslev Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Haderslev Kommune har i de seneste år haft et flytteoverskud (flere tilflyttere end fraflyttere), og har samlet set over den historiske periode ligget omkring 0. I prognoseperioden forventes der at være et mindre flytteoverskud. Ifølge prognosen vil befolkningsudviklingen i Haderslev Kommune være stagneret for hele perioden for planperioden med en mindre vækst på kort sigt (samlet stigning i indbyggertallet på 30 personer eller 0,1%). Til sammenligning beskriver Region Syddanmarks fremskrivning i Kontur19 en negativ befolkningsudvikling i perioden på -0,1%.
Som så mange andre kommuner uden for de største vækstcentre i landet viser prognosen for Haderslev Kommune også i de kommende år en befolkningsforskydning i retning af Haderslev som kommunens hovedby, og tilbagegang i landdistrikterne, med undtagelse af Marstrup og Hammelev (Befolknings­prognose 2017) For de fleste lokalområder forventes en befolkningsnedgang på 2-7% de kommende 10 år.

Den demografiske udvikling og søgning mod de større byer skaber en ændret boligefterspørgsel, og i kommunen vil vi fremover kunne forvente at have et højt antal af boliger i yderområderne af kommunen, der er svære at få afsat, fordi der ikke er efterspørgsel. I årene 2003-2016 er der gennemsnitligt tilflyttet 135 nye boliger pr. år, mens der ifølge befolkningsprognosen ventes at blive opført gennemsnitligt 113 boliger om året i prognoseperioden.


Boligtyper og efterspørgsel

Ser vi ca. 10 år tilbage, har der hovedsageligt været bygget parcelhuse. I den kommende 12 års planperiode forventes parcelhusbyggeriet stadig at udgøre en stor del af byggeriet, samtidig med at der på baggrund af den stadigt stigende gruppe af ældre borgere forventes en øget efterspørgsel på tæt-lav bebyggelse og lejligheder egnet til seniorersegmentet.(Region Syddanmark, Byanalyser for Haderslev og Vojens)


Beregning af boligbehovet

En del af arbejdet frem mod forslag til Kommuneplan 2021-2033 været at justere størrelsen på arealerne i kommunens byer ned og foretage en omrokering af arealerne til mere egnede placeringer.
Det samlede arealregnskab balancerer ikke, men der er arbejdet på at nærme sig behovet for planperioden.
Ud fra de strukturelle ændringer (demografisk udvikling, familityper mv) og de befolkningsmæssige forskydningers betydning for boligmarkedet, peger udviklingen på et potentiale for vækst i boligudbuddet i Haderslev by: Forventningen om en stigning i byggeriet omkring Haderslev og Vojens kan derfor begrunde en opjustering af boligbehovet i disse byer.


Ser vi på de seneste knap 10 år er Haderslev by i perioden 2010-2019 steget med knap 700 indbyggere. I samme periode er der bygget knap 271 nye boliger. Frem mod 2026 forventes befolkningen i Haderslev by at stige med godt og vel 900 indbyggere, hvilket indikerer at behovet kan opjusteres.


Potentialet for nye boliger og særligt de rette i forhold til boligpræferencer hos tilflyttere kan potentielt være større end det, hvis der samtidig sikres løbende indsatser, der højner bykvaliteten og sikrer, at kommunens bymidter fortsat er attraktive og levende, selv om handelslivet er nedadgående, og funktioner flytter ud af bymidten.

 

Byomdannelse

Som et nyt krav skal der også redegøres for kommunens arealer til byomdannelse inden for eksisterende byzone. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan disse arealer skal indgå i kommuneplanen. I dette oplæg redegøres for projekter i Haderslev, hvor der aktuelt er den største aktivitet:


Omdannelse af Haderslev Havn

​Gennem de seneste 15 år er der sket en omdannelse af Haderslev Havn, der fortsat er under udvikling som ny blandet bydel med varierede boligformer, arbejdspladser og forskellige service- og kulturtilbud. Samlet set er der nu adskillige hundrede arbejdspladser på de omdannede havnearealer, der stadig har resterende kapacitet til byudvikling. Der er i november 2020 vedtaget et kommuneplantillæg og lokalplan for et boligprojekt på Honnørkajen svarende til ca. 150 boliger. Herudover er der rummelighed på 100-200 boliger i masterplanen for Haderslev havn, heraf forventes ca. 100 boliger realiseret inden for kommuneplanens planperiode (12 år).

 

Realisering af masterplanen for Jomfrustiområdet

Haderslev Byråd har med Budgettet for 2021 afsat midler til realiseringen af de første etaper af masterplanen for Jomfrusti-området. Baggrunden er, at de midler, der skal bruges på klimatilpasning, samtidig skal være med til at udvikle området positivt og skabe en god sammenhæng mellem Haderslev midt­by og Haderslev Havn. Bærende elementer i projektet er etablering af bypark og klimatilpasning, samt fortætning med mulighed for flere boliger, detailhandel og servicefunktioner. Et fuldt realiseret projekt for omdannelsen forventes at have et boligpotentiale på 600 boliger. Det forventes, at der over de næste 12 år realiseres de 300 boliger.

 

Strategisk udviklingsplan for Haderslev Bymidte

Haderslev Kommune samarbejder med Realdania om udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan for Haderslev bymidte. Her er der også fremadrettet forventning om gradvis byomdannelse og fortætning, og der må forventes at komme flere boligprojekter f.eks. i forbindelse med omdannelse af tomme butikslokaler. Herudover kan nævnes omdannelse af Engel-grunden på ca. 70 boliger, som ligger i umiddelbar tilknytning til Haderslev bymidte.
Der kan fremadrettet arbejdes på en rækkefølge for by-fortætning, så der opnås en bæredygtig udvikling af Haderslev by, og således at byomdannelsesprojekter understøtter kommunale investeringer og et levende byliv med høj kvalitet

Læse notat med redegørelse for byvækst her