De statslige vandområdeplaner

Vandområdeplanerne for anden planperioden (2015-2021) blev offentliggjort i 2016.

Der er udarbejdet en vandområdeplan for hvert af de fire vandområdedistrikter, som Danmark er inddelt i. Vandområdeplanerne er en opdatering og videreførelse af vandområdeplanerne for første planperiode (2009-2015) og er baseret på et nyere vidensgrundlag.

Vandområdeplanerne beskriver, hvordan Danmark implementerer EU’s vandrammedirektiv.

Kommuneplanen må ikke stride mod vandområdeplanerne. I de lokale dele af Kommuneplan 2021 har de 7 kommuner i Trekantområdet redegjort for, hvordan kommuneplanen forholder sig til vandområdeplanerne.

Den statslige vandplanlægning for næste planperiode 2021-2027 består af en vandområdeplan for hvert hovedvandopland. Vandområdeplanerne sendes i høring i 2021 og skal endelig vedtages senest den 21. december 2021. De endelige vandområdeplaner er på tidspunktet for udarbejdelsen af denne kommuneplan endnu ikke vedtaget og udsendt.