1. Trekantområdet - en metropol på vej

Trekantområdet skal spille en førende rolle i Vestdanmark. Trekantområdet er i dag en funktionel byregion – et område som opfattes som vores naturlige nærområde og som vi frit bevæger os i for blandt andet at arbejde, shoppe og bruge kultur- og friluftstilbud. Sammen udgør området en åben, grøn storby med vækst i såvel erhverv som bosætning.

I den løbende udvikling af Trekantområdet skal der være et målrettet fokus på FN's Verdensmål og bæredygtighed i bred forstand.

I Trekantområdet har vi de samme høje ambitioner for grøn omstilling af samfundet, og vores fælles mål for grøn omstilling i Trekantområdet er: 70% reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 ift. 1990 og at vi når netto-nul[1] målet senest i 2050.

 

[1] Netto-nul betyder, at udledningen af drivhusgasser skal modsvares af tilsvarende optag og lagring i havet, skove, jorden og ved hjælp af teknologi, der kan optage og lagre.

Danmark har to stærke vækstområder koncentreret i og omkring Hovedstadsområdet og i Østjylland. I Østjylland fremstår Storbyregionen Aarhus og Trekantområdet som de to hovedcentre for vækst.

Trekantområdet er Danmarks absolutte trafikale knudepunkt for både person- og godstrafik. Området er hjemsted for en af landets største godshavne ved Fredericia, den internationale lufthavn herunder cargocenter i Billund og to af landets største transportcentre. Det er her, at både jernbanerne og motorvejene mødes.

Den gode infrastruktur, den centrale beliggenhed i Danmark og stærke innovative tilgang er Trekantområdets største fordel og et vigtigt konkurrenceparameter i forhold til omgivelserne.

Da den smukke natur er et vigtigt parameter i områdets attraktivitet i forhold til bosætning, erhvervslokalisering og turisme, lægges der vægt på en grøn udvikling, hvor de store landskabstræk mellem byerne bevares.

Selv de stærkeste danske byregioner er små i en global sammenhæng. Det er således vigtigt, at samspillet med de tættestliggende byregioner styrkes. Trekantområdet vil udbygge samarbejdet med byregionen Aarhus og skabe tættere bånd til metropolen Hamborg og det nordtyske opland. Trekantområdet vil også styrke samarbejdet med andre aktører, herunder Odense og Esbjerg.

Med Trekantområdets vedvarende fokus på at udvikle den åbne, grønne storby midt i Danmark og som Danmarks internationale region, skal Trekantområdet udbygge sin førende position i Vestdanmark samt være en dynamo for vækst både nationalt og internationalt. Trekantområdets strategi for vækst og attraktivitet og den fælles kommuneplan er grundlaget for dette.

Kortet viser Trekantområdets placering i forhold til andre store byer.

I Trekantområdet vil vi fortsætte en bæredygtig udvikling, hvor der skabes vækst samtidig med, at ressourceforbruget mindskes. Derfor skal planlægningen understøtte f.eks. en bystruktur, hvor der kan opretholdes en god mobilitet samtidig med, at forbruget af fossile brændsler til transport reduceres.

Den bæredygtige byudvikling opnås blandt andet også ved at spare på arealerne og fokusere på kvalitet. Det betyder, at der kun i mindre grad udlægges nye arealer, og at der i stedet fokuseres på byfortætning og byomdannelse med mulighed for at blande byfunktioner, bolig og erhverv, genanvende eksisterende byområder og udnytte kollektiv trafik og kollektiv forsyning bedre. Det betyder også, at den del af byudviklingen, som foregår i endnu ubebyggede områder, skal foregå med ressourcebevidsthed og tage hensyn til vandmiljøet og klimaforandringerne.

Vi vil skabe gode rammer for et sundt hverdagsliv. I den fysiske planlægning vil vi fortsat have fokus på at etablere nem adgang til naturen og byrum, hvor borgerne har mulighed for motion, bevægelse, leg, samvær og rekreation. Vi vil i samspil med borgerne tage konkrete initiativer, der er målrettet forskellige aldersgrupper og fællesskaber. De unikke værdier i naturen er et stort aktiv for Trekantområdet, som vi vil synliggøre og opmuntre borgerne til at bruge.

I Trekantområdet ser vi bæredygtighedsbegrebet, der omfavner såvel FN’s Verdensmål som grøn omstilling, som et bærende fundament for den videre udvikling og styrkelse af området som funktionel byregion i vækst.

 

Grøn omstilling


Grøn omstilling er et begreb, der dækker over alle de tiltag, der har til formål at begrænse global opvarmning. Fokus ligger primært på at reducere mængden af kuldioxid og drivhusgasser til atmosfæren – både ved at mindske udledningen samt ved at optage og binde den. Grøn omstilling dækker på den måde alt, der reducerer udledningen af drivhusgasser, lige fra nationale, regionale og lokale strategiske indsatser til adfærdsændringer hos den enkelte.

Kommunerne arbejder hver for sig med grøn omstilling, blandt andet gennem udarbejdelse af DK2020 klimaplaner (klimaplaner, som lever op til Parisaftalen og viser vejen til netto nul-udledning for kommunerne senest i 2050).

I Trekantområdet finder vi vores rolle i den samlede klimaindsats i to spor. For det første integrerer vi grøn omstilling i den fælles planlægning med fokus på helhedsorienteret arealplanlægning i byerne og i det åbne land. For det andet samarbejder vi om konkrete omstillingsprojekter, som det giver særlig gevinst at være fælles om. Her bygger vi blandt andet videre på det historiske samarbejde i Trekantområdet på varme- og energiområdet.

Grøn omstilling sker gennem omlægning af energiproduktionen fra fossile brændsler til vedvarende energikilder. Samtidig er gennemførelsen af energieffektivisering og energibesparelser meget væsentlig i forhold til at reducere udgifterne til den grønne omstilling - det er billigere slet ikke at bruge energien end at producere energi, selvom den er grøn. Grøn omstilling indebærer altså en omfattende omlægning af hele måden, vi producerer og forbruger energi på – til el, varme, transport osv. Planlægning for anlæg for produktion af vedvarende energi som solenergi- og biogasanlæg er vigtige i den sammenhæng.

Grøn omstilling i transportsektoren vil derudover også fremmes gennem planlægning af infrastruktur.

Udledning af drivhusgasser fra landbruget sker primært i forbindelse med produktion af husdyr og i forbindelse med dyrkning af afgrøder. Ændret arealanvendelse og en helhedsorienteret arealplanlægning er nogle af de planlægningsmæssige virkemidler, der benyttes.

En del af vores klimaaftryk er forbundet med aktiviteter, som resulterer i en CO2-emission uden for vores egen geografi. Det gælder f.eks. vores forbrug af varer produceret andre steder. Den grønne omstilling vil derfor også forudsætte en mere cirkulær økonomi med nye forbrugsmønstre, der f.eks. gør det lettere at reparere og genbruge produkter, og at udvikle mere miljøvenlige og ressourceeffektive produkter. Det kan også betyde nye forretningsmodeller, som gør det nemmere for virksomheder at producere energineutralt eller at udleje deres varer i stedet for at sælge dem.

Flere af ovenstående omstillingselementer er ikke direkte noget, som en kommuneplan kan påvirke, og er noget kommunerne arbejder med og er indeholdt i f.eks. kommunernes DK2020 klimaplaner.

Kommuneplanen rummer dog byudvikling og arealregulering, og indretningen af vores byer spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling. Med planlægning har vi en række redskaber til at skabe nogle gode fysiske rammer omkring livet i byen samtidig med, at vi planlægger ressourcebevidst og understøtter en mere bæredygtig livsstil. Det samme gælder, når vi gennem en helhedsorienteret arealplanlægning uden for byerne indtænker virkemidler til reduktion af drivhusgasudledning.

 

FN’s Verdensmål


Kommunerne i Trekantområdet vil med den fælles kommuneplan arbejde for at realisere FN’s verdensmål.

De 17 verdensmål og 169 delmål forpligter FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Målene skal frem mod 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling - både for mennesker og for den planet, vi bor på.

En række af målene relaterer sig til nationale målsætninger, mens andre kræver handling på et kommunalt niveau. Kommunerne vil i udmøntningen af kommuneplanen skærpe og målrette initiativer og indsatser i forhold til, hvordan de kan medvirke til at realisere relevante verdensmål. De verdensmål, der naturligt berøres af kommuneplanlægningen indgår derfor på tværs af den fælles kommuneplans temaer.