3.6.6 Søer - Haderslev Kommune

Statisk kort
Statisk kort

For søer gælder at

  • Tilladelse til opfyldning eller indsnævring af søernes frie vandspejl kan kun i helt særlige tilfælde gives, hvor det vurderes at være miljømæssigt acceptabelt og kun på vilkår om etablering af erstatningsareal.
  • Der godkendes ikke udsætninger af fisk til put & take-formål i søer, der er omfattet af bestemmelser i naturbeskyttelseslovens § 3.

Ved genskabelse eller etablering af søer og vandhuller se retningslinje for kollisionsfare mellem fly og fugle i afsnit 5.12.2 om flysikkerhed.

Søer er levested for planter, fisk og smådyr. Mange dyr, fugle og paddearter er afhængige af eller tilknyttet søerne i vores landskab.

Alle søer over 100 m2 er beskyttet jf. § 3 i Lov om naturbeskyttelse, hvor kommunen er myndighed. Haderslev Kommune vil gennem planlægning og administration arbejde for, at brugen og anvendelsen af søer sker under hensyntagen til det naturlige plante- og dyreliv, samt for at det samlede søareal og vandflade i kommunen bevares eller øges.

Vandområdeplanerne skal implementere EU’s vandrammedirektiv. Målsætning i planerne er at forbedre det danske vandmiljø, og målsætningen for alle både større og mindre søer er, at som minimum at opnå god økologisk tilstand.

Læs mere om vandområdeplanerne i afsnittet om vandløb, se faktaboksen her.