5. Høj mobilitet og bæredygtig forsyning

Infrastrukturen i Trekantområdet skal binde byerne sammen trafikalt og forsyningsmæssigt. Infrastrukturen skal tilpasses, så den kan spille en vigtig rolle i den grønne omstilling. De enkelte elementer i infrastrukturen - veje, kollektiv trafik i form af bus- og jernbaneforbindelser, havne og lufthavne og el- og varmeforsyningen i form af vindmøller, solenergi- og biogasanlæg, olie- og gasanlæg samt højspændingsanlæg - skal understøtte hinanden, være bæredygtige og samtidig robuste over for de ændringer, som fremtiden måtte byde på. På den måde skal vi sikre de bedste betingelser for en bæredygtig vækst i forhold til boligudbygning, flere arbejdspladser, fritidsaktiviteter og turisme med mere

Som det er i dag i Trekantområdet står energi for udledning af 31 % af drivhusgasserne, mens transport står for 29 %. Det er derfor nødvendigt at integrere grøn omstilling i kommuneplanen for at bidrage til den nationale målsætning om 70% reduktion af drivhusgasserne i 2030 i forhold til 1990.


Den grønne omstilling sker gennem omlægning af energiproduktionen fra fossile brændsler til vedvarende energikilder som vind- og solenergi, biomasse og geotermisk varme fra undergrunden. Hertil kommer en omfattende omlægning af måden, vi producerer og forbruger energi på. På energisiden handler det også om at reducere energiforbruget, effektivisere og omlægge energiproduktionen og udfase de fossile brændstoffer til opvarmning på landet med f.eks. varmepumper og jordvarme.
Adfærdsændring indgår også i den grønne omstilling. I byerne kan det give mening at fremme gang og cykeltrafik og forbedre den kollektive bustrafik med selvkørende busser, som har hyppige afgange. Såvel i byerne som på landet kan samkørsel og delebiler være med til at mindske trafikken på vejene, hvor rigtig mange biler i dag kun rummer en person.
Der kommer flere og flere elbiler på vejene, og derfor er Trekantområdet i gang med at planlægge for opstilling af ladestandere i by og på land og på en måde, så infrastrukturen understøttes. Cykler og løbehjul kører også på el og har også behov for ladestandere. Især elcykler kan køre langt, og med anlæg af flere supercykelstier vil det blive attraktivt at cykle til og fra arbejde, selv om afstanden er op imod 15 km hver vej.


Fremtidens teknologi bliver en meget vigtig del af den grønne omstilling og vil bringe nye løsninger på udfordringen med at reducere CO2-udledningen. Der vil komme løsninger, som vi i dag ikke har fantasi til at forestille os. Løsninger som kan påvirke, hvordan vi indretter byerne, og som også vil påvirke de plantiltag, som skal muliggøre denne nye udvikling.

Trekantområdet er begunstiget af en central placering, hvor landets vigtigste overordnede vej- og baneforbindelser mødes, og hvor også havne og lufthavne spiller en central rolle i såvel den nationale som den internationale infrastruktur.


Trekantområdet er et vigtigt knudepunkt for godstransport med forbindelse til hele Europa. Trekantområdet et af landets mest trafikerede knudepunkter på motorvejsnettet og i forhold til landets sammenhængende togforbindelser.Derfor skal Trekantområdet have hurtige, hyppige og højklassede togforbindelser og veje til andre vigtige vækstcentre i ind-/udland samt til landets øvrige store byer og mod Hamburg. Der skal sikres god adgang til havnene i Fredericia, Middelfart, Vejle og Kolding, gode forbindelser til Billund Lufthavn samt en robust vej- og baneinfrastruktur, der kan klare nuværende og kommende trængsel.

Det er på det statslige net af veje og skinner, at de største trafikale flaskehalse opstår og dermed skaber barrierer for fremkommeligheden.


Barriererne skyldes især utilstrækkelig kapacitet. Det kan ses på de betydelige trængselsproblemer, der allerede i dag kan iagttages på de centrale dele af det overordnede vejnet i området, og som ifølge prognoser forventes at blive væsentligt forværret de kommende år. Årsdøgntrafikken på motorvejene ved Vejle Fjord og omkring Kolding var i 2016 på godt 80.000 biler i døgnet, men var i 2019 steget til omkring 90.000 biler i døgnet.

Grafen nedenfor viser, at pendlingen er stadigt stigende i Trekantområdet, og det uanset om der er tale om intern pendling mellem kommunerne i Trekantområdet eller ind- og udpendling til/fra Trekantområdet.

​En anden barriere er de ikke-konkurrencedygtige rejsetider, der eksisterer på mange jernbaneforbindelser, som derfor forhindrer en optimal tilgængelighed og mobilitet. Det betyder, at ca. 93 % af de kørte kilometer i Trekantområdet foregår i bil, og denne andel er svær at påvirke.


Mulige løsninger på de trafikale problemer

Staten fremlagde i perioden 2013-2015 strategiske analyser af fremtidens infrastrukturbehov i henholdsvis hovedstadsområdet og Østjylland og omfatter nedenstående projekter med relevans for Trekantområdet:


- Udbygning af E45
- Ny midtjysk motorvej
- Ekstra kapacitet over Lillebælt
- Kattegatforbindelse
- Timemodel for hurtige tog samt udbygning og   opgradering af regionalbaner.


Med udgangspunkt i de strategiske analyser for udbygning af E45 er strækningen Skanderborg – Århus blevet udbygget til 6 spor, mens der er en VVM-proces i gang for resten af strækningen mellem Vejle og Randers. 


Der er også udarbejdet VVM-redegørelse for udbygning af E20/E45 Fredericia - Kolding og en ny midtjysk motorvej fra Haderslev til Give via Billund. I forhold til ny midtjysk motorvej trænger projekter sig på med henblik på aflastning, indtil motorvejen er en realitet. Det drejer sig om ”Borgmestervejen” syd om Vejle og opgradering af rute 30 mellem lufthavnsrundkørslen i Billund og Karlskovrundkørslen.


Trafikken over Lillebælt stiger væsentligt hurtigere end hidtil antaget, og allerede omkring 2025 vil der være kritisk trængsel med hyppig kødannelse og trafiknedbrud. Den mest hensigtsmæssige måde at løse denne trængsel på vil være etablering af en ny parallelforbindelse over Lillebælt, og derfor vil kommunerne arbejde for, at staten hurtigst muligt sætter en VVM-proces i gang.


Der er også behov for, at staten forebygger trængselsproblemer på motorvejen mod Hamborg og færdiggør af E20 syd om Odense.


Trafikken skal køre på en sådan måde, at der ikke kun er god fremkommelighed, men også sådan at antallet af dræbte og tilskadekomne bliver reduceret. Trafiksikkerhed vægtes derfor højt.


Kommunerne i Trekantområdet har et ønske om, at den kollektive trafik kan være med til fremme bosætning og erhvervsfremme. Til støtte herfor ønskes etableret en regional togstation i Erritsø og baneforbindelse mellem Vejle og Billund. Hyppigere og hurtigere togforbindelser er også en nødvendighed, bl.a. til Hamborg, men også i form af højfrekvent betjening af Fredericia, Kolding og Vejle. Planen skal også tage højde for sammenhængen med de lokale og regionale busforbindelser.


Af hensyn til den internationale forbindelse mod syd med såvel gods som passagerer ønsker Trekantområdets kommuner, at staten etablerer dobbeltsporet mellem Tinglev og Padborg.

FNs verdensmål

Retningslinjerne understøtter FNs verdensmål i forhold til den trafikale og energiforsyningsmæssige infrastruktur:
- Bæredygtig og robust trafikal infrastruktur af høj kvalitet
- Forbedring af trafiksikkerheden, bl.a. ved at udbygge den kollektiv trafik
- Bæredygtig energi