2.5.1 Detailhandelsområder

Statisk kort
Statisk kort

Butikker, der forhandler dagligvarer og udvalgsvarer, skal som udgangspunkt placeres i de afgrænsede butiksområder, der ligger i bymidter, bydelscentre og lokalcentre.

Butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, skal som udgangspunkt placeres i udvalgte områder i Haderslev, Vojens, Gram, Nustrup og Sommersted.

Placering af butikker uden for de udpegede områder, kan kun ske under forudsætning af, at projekt-ejer som minimum redegør for butikkens omsætningsmæssige opland samt hvilken påvirkning negativ/positiv der kan forventes på den eksisterende detailhandelsstruktur.

Den samlede detailhandelsstruktur i Haderslev Kommune fremgår af ovenstående kort.

Detailhandelen i Haderslev Kommune er ved vedtagelse af kommuneplan 2021 fordelt på bymidterne i Haderslev, Vojens og Gram, ét bydelscenter i Starup samt en række lokalcentre og områder til pladskrævende varegrupper. I tilknytning til området til særligt pladskrævende varegrupper i Haderslev Nord ved Sverigesvej indgår endvidere et aflastningsområde. Detailhandelen i kommunen har en relativ central butiksstruktur, hvor hovedparten af butikkerne er lokaliseret i centerbyernes bymidter.

Bymidterne i Haderslev, Vojens og Gram skal være de bymæssige omdrejningspunkter for handel, kultur, oplevelser og et attraktivt byliv. De skal bl.a. også være med til at definere Haderslev Kommune som et attraktivt bosætningsområde og et attraktivt erhvervsområde, hvor også fx vidensarbejdere kan se sig selv i bylivet og eventuelt som potentielle tilflyttere.

Der er i 2016 udarbejdet en analyse af detailhandelen i kommunen som i hovedtræk udgør grundlaget for vurderingen af detailhandelens udviklingsmuligheder i Haderslev Kommune. Af analysen fremgår en række anbefalinger til at styrke handelslivet i Haderslev Kommune, som delvist blev fulgt ved kommuneplanrevisionen i 2017. Med denne kommuneplan vedtages flere af analysens anbefalinger, med henblik på at styrke handelslivet i Haderslev Kommune og med særligt fokus på at styrke handelslivet i bymidterne.

Planlovens bestemmelser om detailhandel blev revideret i 2017 med henblik på at skabe bedre udviklingsmuligheder for detailhandel. Kommunerne har med revisionen fået en større fleksibilitet i planlægningen for detailhandel.

Detailhandelsplanlægningen kommunalt skal have disse tre ligeværdige formål:

• fremme et varieret butiksudbud
• sikre god tilgængelighed for alle trafikarter
• skabe gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur

De tidligere restriktive størrelsesgrænser for udvalgsvarebutikker er ophævet, men i Kommuneplanens
retningslinjer og rammer skal stadig fastsættes, hvor store udvalgsvarebutikker, der kan etableres. For
dagligvarebutikker er størrelsesgrænserne øget.

I april 2016 var der i Haderslev Kommune ca. 215 dagligvare- og udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoetageareal på godt 100.000 m2. I 2015 var den samlede omsætning på ca. 2,25 mia. kr. incl. moms. Der er ikke foretaget nye opgørelser af butiksantallet og butiksarealerne siden 2016, men Haderslev Kommune har givet 25 byggetilladelser til nye/ombyggede butikker i den seneste planperiode. Haderslev Kommune vurderer, at der fortsat er grundlag for at anvende den seneste analyse fortaget i 2016 som grundlag for detailhandelsrevisionen i denne planperiode.

Det er Haderslev Kommunes vurdering at både Haderslev, Vojens og Gram oplever butiksområder der er i tilbagegang forstået på den måde, at butikslokaler fraflyttes uden at nye kommer til, eller lokalerne er i brug kortvarigt. Denne vurdering støttes af handelsbalancen for Haderslev som er beskrevet i rapporten fra Retail Institute Scandinavia A/S , hvoraf det fremgår, at især udvalgsvareindekset har en kraftig nedadgående tendens fra 2008-2017.

I øjeblikket er butikslivet på landsplan yderligere presset pga. Coronakrisen, og de nødvendige foranstaltninger med tvungen lukning i en længere periode. Indenfor detailhandlen har effekten af disse foranstaltninger været alvorlige. Midlertidige lukninger af spisesteder, butikker og kulturelle tilbud samt i visse tilfælde reelle lukninger af virksomheder indenfor både produktion og serviceerhverv må forventes at skabe en ny situation for store dele af detailhandlen og oplevelsesøkonomien.

Ifølge Dansk Erhverv ”Økonomiske konsekvenser af corona-pandemien, medlemsundersøgelse nr. 2 –
uge 13”5 er oplevelseserhvervene de brancher, som med 75% i gennemsnit har oplevet det største omsætningsfald i marts 2020. Den næstmest ramte branche er detailhandlen, som i gennemsnit har mistet 42 pct. af deres omsætning.

Handel af især udvalgsvarer via internettet er også fortsat støt stigende, og kan også true det etablerede butiksliv. Af de nævnte årsager, er det vigtigt for Haderslev Kommune at planlægge for, at midtbyerne i Haderslev, Vojens og Gram fortsat er attraktive butiksområder med god lokal forsyning af dagligvarer og udvalgsvarer.

I samarbejde med Haderslev Erhvervsråd og repræsentanter fra detailhandelen er der i 2015 blevet udarbejdet en strategi for udviklingen af detailhandelen i Haderslev Kommune. Formålet med strategien var at sætte fokus på centrale indsatsområder, som kan være med til at udvikle detailhandelen i kommunen. Strategien tager afsæt i vedtagne planer og strategier, herunder kommunens oplevelsesstrategi, samt visionsarbejdet for byerne Vojens og Gram. Som led i strategien er der vedtaget en handleplan, der indeholder forslag til konkrete handlinger indenfor indsatsområderne attraktive byrum, oplevelser i bymidten, butiksudbud og service, tilgængelighed samt samarbejde.

Flere initiativer er sat i værk i den seneste planperiode, og har været positive for handelslivet. Nogle initiativer var midlertidige og skabte gode oplevelser for de handlende. Andre bliver permanente ændringer i byrummene med henblik på at forbedre bymidterne til oplevelser og handel.

Målet med ændringen af Haderslev Kommunes detailhandelsplanlægning er at styrke bymidterne og understøtte de forskelligheder der er både lokalt inden for samme by, men også byerne imellem. Overordnet set, består ændringerne i detailhandelsplanlægning hovedsageligt af arealmæssig reduktion af bymidteafgrænsninger i især Haderslev men også i Vojens og Gram. Dette er gjort ud fra ICPs anbefalinger om at komprimere butiksområderne til især udvalgsvarebutikker, med henblik på at opnå synergi mellem butikkerne og gøre dem konkurrencedygtige med byer med et stort vareudbud, da områderne hvor inden for der kan etableres butikker i Haderslev Kommune i dag er meget store i forhold til antallet af kunder og butikker.

Haderslev Detailhandelsanalyse 2016.pdf