5.10.1 Forsyningsanlæg

Statisk kort
Statisk kort
 • Spildevandsanlæg
  Eksisterende arealudlæg til spildevandsanlæg opretholdes.
 • Regnvand fra nye boligområder skal administreres på baggrund af dokumentet "retningslinjer for håndteringen af regnvand fra nye boligområder". (Se redegørelse)
 • Vandforsyningsområder
  Eksisterende arealudlæg til vandforsyningsanlæg opretholdes.
 • Energiforsyningsanlæg (Fjernvarmeværker)
  Eksisterende arealudlæg til energiforsyningsanlæg opretholdes.
 • Fastlæggelse af forsyningsområder til fjernvarmeforsyning, naturgasforsyning og individuel opvarmning sker i kommunens varmeplan.

Rent vand

Grundvand og drikkevand

Der er 41 almene vandværker i kommunen, heraf 3 tilhørende Provas. Udvidelser finder sted udenfor byerne, eller der etableres nye boringer på eksisterende kildepladser.

Se de godkende indsatsplaner og vandforsyningsplaner på kommunens hjemmeside.

Læs om overfladevand i afsnittet om vandløb i Haderslev Kommune.

Spildevand
Provas er Haderslev Kommunes forsyningsselskab, som drifter offentlige spildevandsanlæg, herunder renseanlæg og regn- og spildevandsledninger.

Se administrativ retningslinje for håndtering af regnvand fra nye boligområder her: pdf Haderslev regnvand og nye boligomraader 2012.pdf

Fjernvarme - varmeværker

Varme- og energiplan
Haderslev Kommune fik i 2014 udarbejdet en varme og energiplan pdf Haderslev varme- og energiplan_2014.pdf. Planen giver et overblik over den eksisterende varmeforsyning i kommunen og belyser hvordan varmeforsyningen på sigt kan udvikle sig til at blive mere uafhængig af fossile brændsler. Fastlæggelse af forsyningsområder til fjernvarmeforsyning, naturgasforsyning og individuel opvarmning sker i kommunens varmeplan. Læs mere om Strategisk EnergiPlanlægning i afsnittet om klima.

pdfBillede fra Vojens Fjernvarme