2.5.2 Bymidter

Statisk kort
Statisk kort

Bymidterne i Haderslev Kommune skal have gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur.

Butikker kan etableres inden for bymidterne i Haderslev, Vojens og Gram.

Afgrænsningen af bymidterne fremgår af kort med detailhandelsstrukturen, 2.5.1 

Bymidten i Haderslev

Detailhandelen i Haderslev (historiske) bymidte er koncentreret i Storegade, Bispegade, Apotekergade og Gravene. Her ligger det brede og dybe udvalg af især beklædningsbutikker og andre former for udvalgsvarebutikker. Området omkring Nørregade er i højere grad præget af restauranter, caféer og andre kundeorienterede servicefunktioner. Der er således tale om en form for arbejdsdeling mellem Storegade og Nørregade.

Haderslev bymidte har, trods konkurrence fra Kolding, en vis betydning i oplandet. Det vurderes at bymidten har et opland, der stort set dækker hele kommunen samt mindre dele af Kolding og Tønder kommuner.

I detailhandelsanalysen fra 2016 indgår en række anbefalinger for hvordan midtbyens interessenter, herunder Haderslev Kommune, kan samarbejde om at styrke bymidten. Eksempler herpå er:

  • Fokusere på den centrale del af Haderslev bymidte som det primære udgangspunkt for en fremtidig udbygning med oplevelsesbaserede udvalgsvarer og leisure.
  • Understøtte forskelligheden mellem den centrale, historiske bymidte og storbutiksområdet i bymidten ved f.eks. at sikre, at der alene etableres større butikker i den østlige del af bymidten.
  • Tiltrække flere stærke butikskoncepter til bymidten.
  • Understøtte et bymiljø i den centrale bymidte med investeringer, der sikrer et vedkommende byrum, der inviterer til ophold.

 

Bymidteafgrænsningen i Haderslev er reduceret i forhold til kommuneplan 2017. Bymidten er reduceret efter en anbefaling i detailhandelsanalysen med det overordnede formål at koncentrere butikkerne i det centrale Haderslev. Idet den vestligste, sydligste, østligste og nordøstligste del af den hidtidige bymidteafgrænsning er stort set tømt for kommercielle funktioner, nedlægges disse med kommuneplanens vedtagelse som bymidte i planmæssig forstand, og der kan ikke etableres nye butikker. Eksisterende butikker kan forsætte, hvis de er lovligt etableret.

Med kommuneplanen 2021 vedtages desuden nye rammer for bymidten, hvoraf nye butikstørrelser i de forskellige bydele introduceres. Det er hensigten at følge ICPs anbefaling om at understøtte forskelligheden mellem den centrale, historiske bymidte og storbutiksområdet i den østlige del af bymidten. Samtidig reduceres antallet af rammer til centerformål inden for bymidten fra tidligere 15 rammer inden for bymidtegrænsen til 8 rammer inden for bymidtegrænsen. Heraf er der 4 rammer der indeholder forskellige bestemmelser for butiksstørrelser og varetype, med henblik på at skabe synergi mellem butikker af samme type.

Den nordlige del af bymidten rummer i dag flere dagligvarebutikker i forskellig størrelse. Tilgængeligheden til området er god for både bilister, cyklister og gående. Det kundemæssige opland vurderes at dække det vestlige Haderslev, men kunne også tiltrække kunder fra et større opland pga. udbuddet. Haderslev Kommune har valgt at understøtte dagligvarehandlen i dette område, ved at tilføje yderligere 1200 m2 til dagligvarehandel. For at understøtte udvalgsvarehandlen i det historiske centrum rammeområde 10.10.CE.01 er der ikke udlagt nye kvadratmeter til udvalgsvarebutikker inden for denne del af bymidten. Nye udvalgsvarebutikker under 500 m2 henvises til det historiske centrum (rammeområde 10.10.CE.01) og store udvalgsvarebutikker over 500 m2 (såkaldte boksbutikker) henvises til den østlige del af bymidten.

Den centrale del af bymidten er reduceret mod syd to steder, så området omkring Klosteret og området nord for Slotsgade ikke længere er en del af bymidteafgrænsningen. I disse områder er der få eller ingen butikker, og de unikke og velbevarede kulturmiljøer er helt uden facadeomdannelser som en typisk butiksgade. Tilbage i bymidteafgrænsningen ligger det eksisterende gågadesystem inkl. torve og pladser. Byens historie er fortsat læsbar i byrummet selvom butikslivet er aktivt. Kulturmiljøet tilføjer en værdifuld stemning til handelslivet. Foruden butikker indeholder bymidten også kulturtilbud, offentlige funktioner og erhverv.

Den østlige del af bymidten reduceres ligeledes. Reduktionen sker fordi den nuværende afstand mellem det historiske centrum og den østligste del af bymidten er for stor til, at man kan opnå synergi mellem butikkerne. Haderslev Kommune vurderer, at få handlende vil vælge at benytte både butikker i den østlige del af bymidten og den historiske midtby på samme indkøbstur.

I rammeområde 10.10.CE.20 (området mellem Vinkelvej, Nordhavnsvej og Christian X's Vej) er der skabt rummelighed til udvalgsvarebutikker større end dem, som fysisk kan indpasses i det historiske centrum af Haderslev. Såkaldte boksbutikker er kendetegnet ved, at de har et stort vareudbud, egen parkeringsplads og er en fysisk stor butik. I den østlige del af bymidten ligger allerede flere af denne type butikker, og med kommuneplan 2021 ønsker Haderslev Kommune støtte denne udvikling, da der er stor efterspørgsel på området. Jomfrustiprojektet kommer til at betyde meget for udviklingen af dette område, og kommer først og fremmest til at styrke den fysiske sammenhæng mellem det historiske centrum og området helt ud mod Haderslev Havn, især for fodgængere. Jomfrustiprojektet tilfører desuden rekreative værdier, boliger og erhverv til den østlige del af bymidten, og det er naturligt, at størstedelen af Jomfrustiprojektet er omfattet af bymidteafgrænsningen.

Bruttoetagearealet for dagligvarebutikker er i detailhandelsanalysen fra 2016 blevet opgjort til ca. 23.100 m2. Siden 2017 har Haderslev Kommune meddelt byggetilladelse til yderligere 5 dagligvarebutikker i Haderslev Kommune. Til gengæld er der i samme periode også fraflyttet flere lejemål. Med Kommuneplan 2021 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal til dagligvarer fastlagt på 4500m2.

Bruttoetagearealet for udvalgsvarebutikker er i detailhandelsanalysen fra 2016 blevet opgjort til ca. 26.900 m2. Siden 2017 har Haderslev Kommune meddelt byggetilladelse til ca. 11 nye eller ombyggede butikker, hvoraf 7 ligger i Haderslev. Hertil kommer ca. 6500 m2 for særlig pladskrævende butikker. Med Kommuneplan 2021 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal til udvalgsvarer fastholdt på 10.000 m2.

Se oversigt med rammer for omdannelse og udvidelse i de enkelte områder her: pdf 

Bymidten i Vojens

Detailhandelen i Vojens bymidte er spredt geografisk over Østergade, Vestergade samt Rådhuscentret. I forhold til byens størrelse har Vojens bymidte et relativt stort udbud.
Bymidten er det væsentligste udbudspunkt for forbrugerne i Vojens – specielt for indkøb af dagligvarer.
Bruttoetagearealet for dagligvarer er i detailhandelsanalysen fra 2016 opgjort til ca. 8.100 m2. Med Kommuneplan 2021 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal til dagligvarer fastholdt på 2.000 m2.

Bruttoetagearealet for udvalgsvarebutikker er i detailhandelsanalysen opgjort til ca. 3.200 m2. Siden 2017 har Haderslev Kommune meddelt byggetilladelse til yderligere 11 butikker, hvoraf 1 ligger i Vojens. Med Kommuneplan 2021 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal til udvalgsvarer fastholdt på 3000 m2.

De nuværende bymidter i Vojens by opretholdes i form af Rådhuscentret og Vestergadecentret. Områderne kan ses på ovenstående kort.
Haderslev Kommune samarbejder med Forum Vojens om at højne kvaliteten i centrets byrum.

Med kommuneplanen 2021 foretages ingen ændringer i bymidteafgrænsningerne i Vojens. Bymidten omkring Vestergade har i den seneste planperiode oplevet fremgang i dagligvarehandel men samtidig tilbagegang i udvalgsvarehandel. Udvalgsvarehandlen er koncentreret i Rådhuscentret. For at støtte denne udvikling mod et styrket Rådhuscenter til udvalgsvarer, er der ikke udlagt nye kvadratmeter til udvalgsvarebutikker i Vestergade. Der er fortsat rummelighed til nye udvalgsvarebutikker i Rådhuscenteret.

Se oversigt med rammer for omdannelse og udvidelse i de enkelte områder her 

Bymidten i Gram

Detailhandelen i Gram bymidte er koncentreret omkring de to rundkørsler ved Torvet, Kongevej, starten af Østergade og Slotsvej. I den seneste planperiode er en større dagligvarebutik inden for bymidten lukket. Lokalerne er genåbnet som udvalgsvarebutik (genbrug). I samme periode er de åbnet en dagligvarebutik på 1200 m2 i Østergade. Detailhandlen i Gram betjener udover selve Gram by, de omkringliggende mindre byer og landsbyer. Gram Slots udviklingsplaner vil skabe en større turiststrøm i byen. For at detailhandelen i størst muligt omfang skal få gavn af dette, er det væsentligt, at der etableres moderne overnatningsmuligheder i byen.

Bruttoetagearealet for dagligvarer er i detailhandelsanalysen fra 2016 blevet opgjort til ca. 2.100 m2. Med lokalplan 12.7 i 2019, som er plangrundlaget for den nye dagligvarebutik, blev yderligere 1200 m2 dagligvarer lagt til. Med SuperBrugsens lukning og åbning af genbrugsbutik blev ca. 1600 m2 ændret fra dagligvarer til udvalgsvarer. Der opstår således en restrummelighed i den samlede ramme for fremtidigt butiksareal inden for bymidten på ca. 1700 m2 til dagligvarer, og der tilføjes derfor ikke nye kvadratmeter til dagligvarebutikker i Gram.

Bruttoetagearealet for udvalgsvarebutikker er i detailhandelsanalysen blevet opgjort til ca. 2.000 m2. I den seneste planperiode, er en genbrugsbutik åbnet i de tidligere dagligvarebutiksarealer på Torvet. Med Kommuneplan 2021 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal til udvalgsvarer fastholdt på 1.000 m2.

Med kommuneplanen 2021 foretages ingen ændringer i bymidteafgrænsningerne i Gram.

Se oversigt med rammer for omdannelse og udvidelse i de enkelte områder her: pdf 

Se detailhandelsredegørelse for nye store udvalgsvarebutikker i den østlige del af bymidten her: pdf