5.10 Forsyningsanlæg - Haderslev Kommune

Mål

Vandforsyning: Byrådet vil sikre borgerne i Haderslev Kommune rent drikkevand og en forsyningssikkerhed, der også gælder fremtidige generationer.

Spildevand: Byrådet vil sikre at spildevand renses og bortledes, på en miljømæssig forsvarlig måde - så det ikke er en bekymring nu eller i fremtiden.

Energi: Det er byrådets ønske, at optimere energiudnyttelsen og mindske CO2 udledningen fra varmeforsyningen i det omfang, det er teknisk og økonomisk muligt.

Redegørelse 

 

Grundvand og drikkevand

Haderslev Kommune er myndighed for vandforsyningsloven og bekendtgørelser til loven. Området omfatter tilsyn, godkendelser og tilladelser på grundvand og drikkevandsområdet. For at vi kan have drikkevand af god kvalitet, er det vigtigt at beskytte grundvandet mod forurening. Staten har derfor i en periode på 15 år frem til år 2017 kortlagt grundvandet i hele landet. På denne baggrund har Haderslev Kommune udarbejdet indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet for de almene vandværker. Vandværkerne, forskellige myndigheder og interesseorganisationer har været inddraget i processen. Se de godkendte indsatsplaner og vandforsyningsplaner på kommunens hjemmeside. Tilsynene omfatter regelmæssige drikkevandsprøver og tekniske og hygiejniske tilsyn på de almene vandværker og hos enkelt-indvindere. Kommunens vandforsyningsplan beskriver de nærmere retningslinjer herfor.

Spildevand

Spildevandsforhold reguleres i henhold til reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Med visse undtagelser, er det kommunen som er myndighed for området. Det er kommunen som:

  • udarbejder spildevandsplaner, som giver en samlet oversigt over den eksisterende og
    planlagte spildevandshåndtering i kommunen.
  • meddeler tilladelser til offentlige og private spildevandsanlæg, dog med den undtagelse at staten meddeler tilladelser til visse virksomheder.
  • fører tilsyn med spildevandsanlæg, dog med den undtagelse, at det er staten som fører tilsyn med forsyningsejede spildevandsanlæg samt spildevandsanlæg på visse virksomheder.

Det er forsyningsselskabet Provas, som drifter offentlige spildevandsanlæg, herunder renseanlæg og regn- og spildevandsledninger.Vejvandet fra offentlige veje håndteres af kommunen og Vejdirektoratet, når der er tale om statsveje. Se spildevandsplanen her:  Haderslev Spildevandsplan 2014.pdf

Fjernvarme - varmeværker

Haderslev Kommune administrerer varmeforsyningsloven og giver tilladelser efter loven hvad enten det er store projekter som solvarmeanlæggene i Vojens og Gram eller udskiftning af et naturgasfyr med en varmepumpe.
Haderslev Kommune har i 2014 udarbejdet en varme og energiplan. Planen giver et overblik over den eksisterende varmeforsyning i kommunen og belyser hvordan varmeforsyningen på sigt kan udvikle sig til at blive mere uafhængig af fossile brændsler. Fastlæggelse af forsyningsområder til fjernvarmeforsyning, naturgasforsyning og individuel opvarmning sker i kommunens varmeplan og i de konkrete godkendelser af projektplaner. pdf Haderslev Varme og Energiplan 2014.pdf 

Læs mere om Strategisk EnergiPlanlægning i afsnittet om klima.

pdfBillede af Vojens Fjernvarme