1.1.1 Bymønstret - Haderslev Kommune

Statisk kort
Statisk kort

Arealudlæg til byudvikling skal ske i henhold til bymønstret, der er angivet på ovenstående kort, og arealerne overføres til byzone i forbindelse med lokalplanlægningen.

For at gøre byerne mangfoldige og levende skal bosætning og byudviklingen hovedsagligt ske i tilknytning til hovedbyerne, hvor der i forvejen er mange funktioner, der skaber byliv. Men byudvikling kan også ske i centerbyer eller lokalbyer. Der lægges vægt på, at der i den kommende planperiode er sikret arealudlæg til byerne, som svarer til det forventede behov med hensyn til rummelighed og beliggenhed.


Planlægningen skal ske under hensyntagen til naturområder, landskabsinteresser, rekreative, klimatilpasnings- og kulturhistoriske interesser, drikkevandsinteresser og under hensyntagen til i øvrigt at forebygge klima- og miljøkonflikter. Der skal således være en klar adskillelse af miljøbelastende og miljøfølsom anvendelse.


Udviklingen på landet skal ske ved at styrke de kvaliteter, som karakteriserer det enkelte område eller den enkelte landsby. Udviklingen skal ske med henblik på at undgå affolkning og funktionstømning og i samarbejde med lokale kræfter såsom lokalråd, LAG (Landdistrikternes AktionsGrupper) med flere. Landdistrikterne har flere funktioner som f.eks. bosætning, industrilandbrug, produktionsvirksomheder, naturlandskab, småturisme, rekreativt fritidslandskab med videre. Det er muligt at tage overflødiggjorte landbrugsbygninger i brug til f.eks. erhvervsformål. Først bør der dog tages stilling til, om virksomheden har en karakter, der vil være uhensigtsmæssig i en overflødiggjort landbrugsbygning, hvis virksomheden på sigt får behov for at udvide. Denne type virksomheder bør henvises til en placering i et egentligt erhvervsområde.

Haderslev Kommunes bymønster følger Trekantområdets strukturen i Trekantområdet med niveauerne Hovedby, centerbyer, lokalbyer og landsbyer. Haderslev er som hovedby på niveau med de største byer i Trekantområdet. Vojens og Gram er centerbyer. Det samlede bymønster ser således ud:

Hovedby: Haderslev
Centerbyer: Vojens og Gram
Lokalbyer: Over Jerstal, Sommersted, Hammelev, Bevtoft, Marstrup, Hoptrup, Arnum, Nustrup, Fjelstrup, Øsby og Sønder Vilstrup