5.8.3 Master og antenner - Haderslev Kommune

  • I byområder vil rørmaster blive foretrukket.
    Antenner skal placeres, så de syner mindst muligt fra gadeplan - enten ved tilpasning til rørmast eller bærerør ved placering tæt ind til og indfarvning i samme farve som røret. Det kan også ske ved, at antennen indarbejdes i bygningens konstruktion eller camoufleres som fx en flagstang, lysmast eller pæl.
  • Bevaringsværdige bygninger og områder
    Antenner bør som udgangspunkt ikke placeres inden for de områder, der er udpeget som områder eller bebyggelser med særlige bevaringsinteresser, og der bør udvises særligt hensyn til de kulturhistoriske værdier.
    Opstilling af master indenfor bevaringsværdige områder må kun ske, hvis det ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende dækningsgrad på anden vis. I så fald skal antennen placeres, så den ikke er synlig fra gadeplan. Antenner skal i hvert tilfælde tilpasses konstruktionen og arkitekturen ved det enkelte bygningsværk.
    Antennepositioner skal vurderes i forhold til bygningens bevaringsværdi. På bygninger med høj bevaringsværdi tillades ikke opsætning af antenner. Teknikrum må kun placeres i eksisterende bygninger eller haveanlæg og skal i sit ydre tilpasses de omgivende bygninger med hensyn til konstruktion, materialevalg og farver.

Haderslev Kommunes Masteplan fra 2011 danner grundlag for retningslinje 5.8.3.
Masteplanen giver desuden et yderligere administrationsgrundlag for behandling af mastesager. Planen indeholder principper for opstilling af nye telemaster og antennesystemer. Disse principper er lagt til grund for retningslinjerne i Kommuneplanen. Masteplanen vil fortsat blive brugt som vejledning i forhold til opsætning af master og antennesystemer, men det er kommuneplanens retningslinjer, der er afsættet for administrationspraksis og konkrete afgørelser. Haderslev Masteplan 2011.pdf (1.3 MB)

Statslig vejledning

Mastevejledningen fra 2016, har til formål at fremme, at arbejdet med at udvikle god trådløs kommunikation for flest muligt og samtidig begrænse antallet af master i landskabet. Desuden at dette kan foregå på et oplyst grundlag og i dialog parterne imellem. Denne vejledning benyttes endvidere til administrationspraksis.