5.1.2.2 Stier

Statisk kort
Statisk kort
  • I forbindelse med nye bebyggelser skal der sikres gode stiforbindelser til skole og grønne områder samt mod centrale bydele.
  • Nye byområder skal sikres god trafikal sammenhæng med den eksisterende by. Dette skal så vidt muligt ske ad det lokale vej- og stinet.

Haderslev Kommune har fokus på at forbedre forholdene for bløde trafikanter for at understøtte trygheden og trafiksikkerheden.

Gang- og cykelstier skal være med til at sikre gående og cyklister en høj trafiksikkerhed, god fremkommelighed, og bidrage til at sikre en god trafikal sammenhæng i nye og eksisterende byområder. Et sammenhængende stinet skal rettes mod skoleveje, boligtrafik, arbejdstrafik og rekreative mål.

Gode cyklistfaciliteter kan medvirke til at øge cyklismen.

Se afsnit 4.4.2 Rekreative stier og friluftsområder

FAKTABOKS

Haderslev Kommune arbejder løbene med at forbedre cyklisternes forhold.

  • Dobbeltrettet cykelsti mellem Over Jerstal og Vojens (2019)

Cykelstien skal sikre en tryg skolevej fra Over Jerstal til Vojens, ligesom borgerne i Vojens via stien er forbundet med det rekreative område ved Vedsted sø.  

  •  Banestien i Haderslev (2016-2020)

Den dobbeltrettede supercykelsti på den tidligere jernbanetracé har skabt en sikker og fremkommelig øst-vestgående stiforbindelse gennem Haderslev by fra boligområderne i vest gennem bymidten og videre til havneområdet og de østlige boligområder. Stien skaber en forbindelse mellem Vojens og Haderslev midtby.

  • 2 minus 1 veje (2020)
  • Erlevvej mellem Marstrup og Haderslev.
  • Vester Lindetvej mellem Vester Lindet til Gram
  • Tøndervej i Vedsted
  • Folevej i Fole

Teknik og Miljø udarbejder en samlet stiplan, hvor ønsker til nye cykelstier prioriteres