3.6.4 Broer og bygværker i vandløb - Haderslev Kommune

Statisk kort
Statisk kort

Ved etablering af broer og bygværker i og over vandløb gælder:

  • Der gives tilladelse til etablering af bygværker i vandløb, der tjener et miljømæssigt hensyn, som f.eks. fiskepassager.
  • Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til etablering af broer, når disse påvirker landskabsoplevelsen, når de påvirker vandføringsevnen eller når de påvirker miljøtilstanden i vandløbet i negativ retning.
  • Der gives tilladelse til etablering af kreaturovergange med vilkår om at broen nedtages ved ophør i forbindelse med naturpleje af arealer, der støder ned til et vandløb fra begge sider.
  • Der gives tilladelse til etablering af gangbroer i forbindelse med overordnede stianlæg, hvor der er sikret offentlig adgang ned til vandløbet fra begge sider.
  • Kantsikring og anden forankring af vandløbene tillades kun i særlige tilfælde, såsom ved større vejbroer, erosionstrussel af bygninger og lignende.

Broer og bygværker i vandløb reguleres af vandløbslovens § 47. Broer i og over vandløb kan have forskellige formål. Kommunen skelner mellem broer og bygværker med et formål, der sigter mod private enkeltejendommes interesse, og broer og bygværker, der sigter mod almenheden, og tjener et samfundsmæssigt formål. Vandløb er dynamiske, og bredejerne må tåle erosion og pålejring langs vandløbene.

Dalstrøg langs vandløb indeholder generelt store landskabelige værdier, der ofte er uforstyrrede over lange strækninger. Samfundsmæssige hensyn kan begrunde et anlæg, dog ønsker
kommunen som udgangspunkt at begrænse antallet af broer, for at bevare landskabsoplevelser for befolkningen. Broer i og over vandløb kan også påvirke plante- og dyrelivet. Spredningskorridorer kan delvis blive brudt, eller miljøtilstanden kan blive forringet ved at broen f.eks. skygger så meget i vandløbet at planter ikke kan gro, eller ved at kvaliteten af det fysiske miljø er reduceret fordi vandet løber i et rør.

Broer og bygværker der skal løse logistiske udfordringer for lodsejere med jord på begge sider af vandløbet betragtes som en privat enkeltejendoms interesse.

Ved behandling af sager om tilladelse af broer og bygværker vil der indgå en konsekvensvurdering af vandføringsevnen. Vandføringsevnen er fastlagt i vandløbets regulativ, og må ikke reduceres uden regulering. Resultatet af konsekvensvurderingen har betydning for dimensionering af rørbroer. Broer over vandløbet må ikke hindre vandets frie løb, og kommunen kan stille vilkår i tilladelsen til placering af broer og bygværker i forhold til vandløbet.