Øvrige rammebestemmelser

I forbindelse med lokalplanlægning skal der redegøres for jordforurening, der er registreret. Opmærksomheden skal også rettes mod arealer, der kan være forurenede, men endnu ikke er kortlagte. Der skal derfor også redegøres for eventuel forureningsrisiko, som bl.a. kan skyldes, at der i området har været virksomhed, der erfaringsmæssigt kan have medført forurening. Det drejer sig om følgende virksomhed:

 • Tekstilfarverier og imprægnering
 • Garverier
 • Træimprægnering
 • Kemisk råstofproduktion
 • Limfabrikker
 • Farve- og lakfabrikker
 • Asfaltfabrikker
 • Glasulds- og glasfiberproduktion
 • Jern- og stålvalseværker
 • Jernstøberier
 • Akkumulator- og tørelementfabrikker
 • Stålskibsværfter
 • Galvanisering
 • Industrilakering og overfladebehandling
 • Mineralolieraffinaderier
 • Benzin- og servicestationer
 • Gasværker
 • Renserier
 • Skrotpladser og produkthandlere
 • Fyld- og lossepladser

I forbindelse med lokalplanlægning skal det sikres, at eventuelle støjgener så vidt muligt forebygges. I kommuneplanens Hovedstruktur og retningslinjer er fastsat retningslinjer for forebyggelse af støjgener. Retningslinjerne er samlet i afsnittet om støjforhold. 

Lokalplaner, der berører dele af områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til vandværker, skal indeholde særlige vilkår til imødegåelse af grundvandsforurening. Før et arealudlæg til byvækst inden for områder med særlige drikkevandsinteresser kan ske, skal der gennemføres en konkret vurdering af om byudviklingen er forsvarlig det pågældende sted. 

Når der lokalplanlægges, skal det vurderes om der er behov for at lave afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse og erosion. I kommuneplanens retningslinjer for klima ses retningslinjer og kortlægning af områder der er i risiko for oversvømmelse og erosion.

Afværgeforanstaltninger skal i hensigtsmæssigt omfang inddrages i fremtidige planer, og udformes med respekt for næromgivelsernes arkitektur, kulturarv, landskab med mere. Det skal ske med henblik på at anlæg der etableres som følge af klimatilpasning ikke kommer til at virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Afværgeforanstaltninger bør i størst muligt omfang bidrage til at der skabes rekreative, landskabelige og arkitektoniske kvaliteter, der ideelt set også har en sundhedsfremmende effekt.

Minimumskoten er 2,40 m langs fjorden og 2,45 meter langs kysten. Den nøjagtige skillelinje fremgår af afsnittet om minimumskoter for byggeri. Alternativt skal bygherre godtgøre, at der ikke vil ske oversvømmelser af bebyggelsen.

Minimumskoten kan lempes ved en konkret vurdering, som foretages af Haderslev Kommune. Tilsvarende krav stilles ved udarbejdelse af lokalplaner indenfor fokusområder.

I forbindelse med lokalplanlægning skal de kulturhistoriske bevaringsinteresser sikres. I kommuneplanens Hovedstruktur og retningslinjer er der fastsat retningslinjer for kulturhistoriske værdier, kulturinstitutioner og bevaringsværdige bygninger. Retningslinjerne er samlet i afsnittet om Kulturhistorie.

Der skal i forbindelse med lokalplanlægning tages stilling til opsætning af udvendige antenner. Som udgangspunkt må der med undtagelse af parabolantenner og små antenner til modtagelse af digitale signaler ikke opsættes udvendige antenner til radio og tv m.v.

Der må som hovedregel kun opsættes én parabolantenne på hver ejendom. Antennen må ikke opsættes på tage, skorstene og overgavle, og den må i øvrigt ikke opsættes i en større højde end 1,5 m over terræn. Parabolantennens diameter må ikke overstige 0,85 m.

Lokalplanbestemmelser om tilvejebringelse af eller tilslutning til kollektiv forsyning skal være i overensstemmelse med gældende sektorplaner for vandforsyning, varmeforsyning, spildevand og affald.

Anlæg for overfladevand (nedsivnings- og forsinkelsesbassiner) til forsyning af et lokalplanområde skal så vidt muligt placeres inden for lokalplanområdet.