5.4.4 Minivindmøller - Haderslev Kommune

  • Uden for samlet bebyggelse kan der tillades opstilling af minivindmøller, når disse ikke overstiger 8,5 m i totalhøjde og rotordiameteren er under 2 m.
  • Minivindmøller skal være refleksfri og må ikke belyses. Minivindmøller skal nedtages, hvis de har været ude af drift i mere end et år.
  • Minivindmøller må ikke opstilles inden for internationale naturbeskyttelsesområder, værdifulde landskaber, uforstyrrede landskaber, kirkelandskaber, kystnærhedszonen eller værdifulde kystlandskaber med mindre det vurderes at påvirkningen er ubetydelig.
  • Efter en konkret vurdering kan minivindmøller opstilles inden for udpegede kulturmiljøer, såfremt møllen ikke er i strid med udpegningens formål.

Minimøller er mindre møller, der opstilles i umiddelbar tilknytning (en afstand op til ca. 20 m) til eksisterende bebyggelse.
Minivindmøller har et bestrøget areal på mellem 1 og 5 m2, dvs. en maksimal diameter på 2,52 m

Microvindmøller har et bestrøget areal på maksimalt 1 m2, dvs. en maksimal diameter på 1,13 m.
Mini- og microvindmøller skal ikke VVM-anmeldes og screenes jf. § 2 i VVM-bekendtgørelsen