Beskyttelse af persondata (GDPR)

Vi behandler personlige oplysninger om dig – læs mere her om hvorfor og hvordan

Teknik og Klima i Haderslev Kommune behandler oplysninger om dig, som led i behandlingen af indkomne ideér, forslag og høringssvar til kommuneplanen, som du måtte være en del af. I den forbindelse skal vi oplyse dig følgende:

Kontaktoplysninger

Haderslev Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os:

 

Haderslev Kommune
Teknik og Klima

Christian X’s Vej 39

6100 Haderslev

Telefon: 74 34 34 34

plan@haderslev.dk

 

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysningerne, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Kristina D. W. Bonde

Databeskyttelsesraadgiver@haderslev.dk

Telefon: 51 62 84 97

Haderslev Kommune, Christian X’s Vej 39, 6100 Haderslev, att.: Kristina D. W. Bonde.

 

Formål og lovgrundlag for behandlingen

Grundlaget for vores behandling er det myndighedsområde, der er pålagt Teknik og Miljø i Haderslev Kommune, blandt andet Planloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Forvaltningslov med videre. Desuden foretages behandlingen med grundlag i persondataforordningens art. 6, stk. 1 og art. 7, stk. 1 og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1.

Hvilke oplysninger og til hvem

  • Vi registrerer som udgangspunkt almindelige personoplysninger om dig som for eksempel navn og adresse, telefonnummer, mail osv. I nogle tilfælde vil dine personoplysninger blive videregivet til tredjemand for eksempel i forbindelse med høringer efter planlovgivningen, nabohøringer, myndighedsafgørelser med videre.
  • Herudover vil dine personoplysninger fremgå af Haderslev Kommunes hjemmeside, haderslev.dk, på den dagsorden, hvor politikerne skal behandle den sag, hvortil du har indsendt dit høringssvar.
  • Dine personoplysninger vil endvidere være offentlige tilgængelige på Haderslev Kommunes Høringsportal.
  • Dine personoplysninger kan desuden blive delt til tredjeperson ved aktindsigter efter offentlighedsloven.
  • Følsomme oplysninger deles som udgangspunkt ikke.

OBS!

  • Du bedes undlade at skrive følsomme og fortrolige oplysninger i dit høringssvar, for eksempel oplysninger om dine sundhedsforhold, cpr.nr., økonomiske forhold og så videre. Alt i alt skal du undlade at beskrive forhold i dit høringssvar, som du ikke ønsker skal fremgå af et offentligt dokument.
  • Hvis du sender fortrolige eller følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du i stedet kontakter os via din digitale postkasse på borger.dk.

Hvor henter vi oplysninger om dig

  • Dine personoplysninger får vi fra dig i forbindelse med, at du indsender dit høringssvar til den offentlige høring af for eksempel en lokalplan. Herudover kan vi hente dine personoplysninger fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre såsom Folkeregisteret, BBR, OIS.dk med videre.
  • Dine oplysninger vil blive gemt så længe, det er nødvendigt for at løse vores myndighedsopgaver, og i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for opbevaring af dine oplysninger jævnfør arkivlovgivningen.
  • Dine personoplysninger overføres ikke til et land uden for EU/EØS.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har også ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig. Du kan i sjældne tilfælde få slettet oplysninger om dig. Sletningen er begrænset af, at offentlige myndigheder er underlagt regler, der medfører, at oplysningerne ikke kan slettes som for eksempel notatpligt, arkivloven, journaliseringspligt med videre. Endelig har du i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af din oplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Indsigelsesadgang

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen. Din indsigelse kan du rette til:

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø

Christian X’s Vej 39

6100 Haderslev

Telefon: 74 34 34 34

plan@haderslev.dk

Vi vil herefter tage stilling til, om din indsigelse er berettiget.

 

Klagevejledning

Kan vi ikke imødekomme din indsigelse eller er du utilfreds med kommunens besvarelse af din indsigelse eller øvrige behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

dt@datatilsynet.dk

Tlf. 33193200

www.datatilsynet.dk