2.5.3 Bydelscentre

  • Der kan i afgrænsede bydelscentre lokalplanlægges for butikker. I Haderslev må bruttoetagearealet til butiksformål ikke overstige 5.000 m² i det enkelte bydelscenter. 

De afgrænsede bydelscentre er angivet på kort med den samlede detailhandelsstruktur under retningslinje 2.5.1

Med kommuneplan 2021 ændrer 4 bydelscentre i Haderslev status til lokalcentre. Bydelscenter i Starup fastholdes.

2 bydelscentre nedlægges som butiksområder, og en del af bymidten separeres fra den eksisterende bymidte og bliver til lokalcenter. Ændringerne er et led i den målsætning, at detailhandelsstrukturen i Haderslev skal understøtte bymidten som det primære handelsområde, og således ikke have unødig konkurrence fra især udvalgsvarebutikker i bydelscentrene. ICP vurderer i analysen fra 2016, at bydelscentrene reelt fungerede som lokalcentre i kraft af deres størrelse. To bydelcentre er tømt for butikker, og der vurderes ikke at være et kundemæssigt opland til at opretholde centrene.