Havplan

Søfartsstyrelsen har den 31. marts 2021 sendt forslag til Danmarks første havplan i 6 måneders offentlig høring. Havplanen dækker hele det danske havområde og går helt ind til strandkanten ved overgangen mellem vand og land, hvor planloven gælder.

Retsvirkningen af havplanen, herunder ændringer af havplanen, indtræder ved offentliggørelse af forslaget, jf. havplanlovens § 14. Offentlige myndigheder må efter bestemmelsen, hverken meddele tilladelser eller planlægge i strid med hverken et offentliggjort forslag til havplan eller forslag til ændring af havplanen eller til en gældende havplan. I de tilfælde, hvor der efter planloven er kommunal kompetence til at planlægge på søterritoriet, er den kommunale planlægning underordnet den statslige havplan og må ikke stride herimod, jf. havplanlovens § 14.

Eksisterende kommune- eller lokalplaner mister ikke deres gyldighed, selvom de er i strid med det offentliggjorte forslag til havplan. Kræver realisering af en kommune- eller lokalplan tilladelse eller yderligere planlægning, er det dog en forudsætning, at disse kan meddeles / vedtages i overensstemmelse med havplanen

Forslag til Danmarks første havplan er offentliggjort efter den politiske godkendelse af forslag til kommuneplan

2021-2033 for Trekantområdets kommuner, og havplanen og dens bestemmelser har ikke indgået i statens bemærkninger til de fremlagte kommuneplanforslag.

Frem til udløb af havplanforslagets høringsperiode den 30. september 2021 - men også i tiden derefter - kan der skabes større klarhed over havplanens konkrete betydning for kommunernes planlægning samt konsekvenser for de nødvendige tilladelser for realisering af planlagte forhold.

For en vurdering af, hvorvidt ny kommune- og lokalplanlægning er i overensstemmelse med havplanen, skal kommunerne henvende sig til de relevante ressortministerier.