Arealer til byudvikling - Haderslev Kommune

Vækst og udvikling er en forudsætning for at fastholde borgere og virksomheder samtidig med, at der tiltrækkes nye. I Kommuneplanen fastholde målsætningen om en bæredygtig udvikling af kommunens byer og lokalsamfund ud fra følgende principper:

  • Der arbejdes henimod, at de arealer, der samlet set er brug for til nye boliger de næste 12 år, fordeles på kommunens byer i overensstemmelse med den forventede vækst og ud fra et hensyn til at der fortsat skal være udviklingsmuligheder i alle kommunens landsbyer:
  • Byudviklingen skal bygge på stedbundne kvaliteter - de kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter skal bruges aktivt til at skabe kvalitet i eksisterende byområder.
  • Arealer til byudvikling skal på den lange bane give merværdi og understøtte offentlige investeringer.
  • Arealer udlagt til barmarksprojekter justeres ned eller tages helt ud af kommuneplanen til fordel for at kunne imødekomme ønsker fra om planlægning for byomdannelse og fortætning inden for eksisterende byzone. 
  • I Haderslev by prioriteres projekter der er medvirkende til at byfortætte og sikre forbindelsen mellem havnen, Jomfrustien og bymidten.
  • Udlægges nye arealer skal det ske i umiddelbar nærhed til eksisterende by og efter princippet ”indefra og ud”.
  • Arealer udlægges, hvor der er god tilgængelighed til infrastruktur og stisystemer.
    Variation i arealernes beliggenhed og type skal sikre en tilsvarende variation af boligbyggeri og boformer.

Redegørelse for byvækst, herunder vurdering af tendenser og arealbehov til boligformål findes her

Grundvandsredegørelse for byudviklingsarealerne findes her

 

Området ligger langs Lundingvej øst for Starup på 2,6 hektar. Området består i dag af eksisterende boliger og erhvervsbyggeri, som ligger langs Lundingvej.


Områdets status og redegørelse

Området ligger med sammenhængende bebyggelse ud fra Starup, som er forstad til Haderslev by. Området ligger i forlængelse af rammeområde 10.15.BO.01 og 10.15.OF.02, som er udlagt til en eventuel udvidelse af børneinstitutionen i Starup.
Området ligger i dag i landzone, og området har forskellige private grundejere.
Det ligger i nærhed til skole, børneinstitution og idrætsanlæg.


Kystnærhedszonen

I forhold til kystnærhedszonen vurderes påvirkningen som begrænset begrundet i afstanden og placering, da området ved Lundingvej ligger 1,2 km fra Haderslev Fjord, og der er ikke en visuel kontakt fra Haderslev Fjord, og arealudlægget omfatter en allerede eksisterende bebyggelse.

I kommuneplanrammen sættes en maksimal bygningshøjde på 8,5 m, som svarer til det byggeri, der allerede er i området.

Der er tale om et nyt arealudlæg til boligformål, primært indenfor eksisterende bebyggelse. Arealet ligger bag eksisterende bebyggelse, i tilknytning til eksisterende byzone, og det er kommunens vurdering, at arealet ikke kan ses fra kysten. Det er kommunens vurdering, at arealet er i overensstemmelse med hovedprincippet for planlægning i kystnærhedszonen. Mulighederne for byudvikling omkring Starup er begrænsede, det bydelen er omgivet af arealer med betydelige natur- og landskabsmæssige værdier.

Området ligger uden for området med særlige drikkevandsinteresser.

Området er delvis med i spildevandsplanen.

 

Området er i dag udlagt til offentlige formål med ramme nr. 11.10.OF.07 og er omfattet af gældende lokalplan 11-1 til en udvidet institution. Men i dag er der ikke længere institution på nabogrunden. Derfor er behovet for udvidelsesarealet ikke relevant mere.
Det ønskede areal indlægges i den sidelæggende ramme, som er 11.10.BO.27, som er til boligformål i form af tæt/lav og etageboliger i max. 3 etager og op til 12 m.


Området er på 0,4 hektar.


Området ligger i byzone og er omfattet spildevandsplanen som separat kloakeret.

Arealudlægget omfatter ca. 1,2 hektar og er i dag omfattet rammeområde 10.12.RE.09 som er udlagt til rekreativt område. Med kommuneplan 2021-2033 inddrages arealet i eksisterende rammeområde 10.12.BO.02

Områdets status og redegørelse 

Rammeområde 10.12.B0.02 Boligområde Fredsted Landskabet i området er beliggende vest for Fredsted, og er i landskabskortlægningen for Haderslev Kommune omfattet af landskabskarakterområde 8, Moltrup småbakket landbrugslandskab. Karakteristisk for området er især de store kuperinger i landskabet og den tydelige overgang mellem eksisterende bebyggelse i Fredsted og det åbne land. En overgang der tydeliggøres af den markante nord-syd gående slugt der løber vest for rammeområdet.

Beskrivelse af de byggemuligheder der gives i kraft af rammeområdet: Der er tale om et mindre område, som ønskes udlagt til boligformål i kraft at en udvidelse af eksisterende rammeområde 10.12.BO.02. Arealet er i Kommuneplan 2017 omfattet af rammeområde 10.12.RE.07, rekreative formål. Bestemmelserne i rammeområdet muliggør åben-lav og tæt-lav bebyggelse i op til 1 ½ etage, med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Det vurderes, at der på arealet kan udstykkes 6-10 parcelhusgrunde med tilhørende boligvej. Vejadgang til boligområdet vil ske som stikvej fra en kommende større adgangsvej, der løber gennem det nærliggende landskab, fra den sydlige del af slugten, og op på det plateau hvor der skal udstykkes boliger.

Begrundelse og vurdering af den landskabelige påvirkning Arealudlægget er beliggende mellem eksisterende bebyggelse (Fredstedvænget) og et regnvandsbassin samt et kommende vejanlæg. Mod vest er planlagt for udstykning af et større boligområde, i kraft af lokalplan 10-37 Boligområde ved Fredsted. Det pågældende område er primært præget af de allerede etablerede tekniske anlæg og den bebyggelse, der er. Det vurderes, at med de omfattende terrænreguleringer der etableres i forbindelse med etablering af den allerede planlagte adgangsvej fra Fredstedvej til det kommende boligområde nordvest for rammeområdet, samt udvidelse af regnvandsbassin er arealet ikke længere at betragte som bevaringsværdigt.

Kommuneplanens udpegning af bevaringsværdige landskaber konsekvensrettes derfor, svarende til udvidelsen af rammeområde 10.12.BO.02 samt matr. Nr 186c Fredsted, Gl. Haderslev.

Det vurderes at den oplevelsesmæssige værdi af landskabet allerede med den planlagte bebyggelse, adgangsvej og regnvandsbassin er mindsket. En udstykning til boligformål vil kunne indpasses som en mindre udbygning af eksisterende boligområde Fredstedvænget.

Området ligger i kystnærhedszonen og med en afstand på lidt over 120 meter fra Haderslev Dam. I forhold til påvirkningen af kystlandskabet, vurderes det, at bebyggelsen vil ligge i forlængelse af eksisterende bebyggelses (Fredstedvænget) og i et område, der allerede er præget af infrastruktur og boliger. Derudover vil man ikke kunne opleve bebyggelsen fra vandet, da den er lavt liggende og placeret bag vegetation ud mod dammen. Området ligger i forlængelse af byzone og inddragelse af området til boligformål vil ske efter princippet indefra og ud. Idet hele Haderslev by er beliggende indenfor kystnærhedszonen, er der er ikke andre alternative placeringer udenfor kystnærhedszonen hvis der skal ske en udvikling inden for Fredstedområdet, hvor der opleves stor efterspørgsel på byggegrunde.

Jomfrustien er navnet på Haderslev Kommunes byomdannelsesprojekt. Masterplanen for omdannelsen af området blev vedtaget i 2017 af et enigt byråd. Som omdrejningspunktet i planen er ligger Jomfruparken. Med Jomfruparken får Haderslev et nyt samlende, aktivt og rekreativt park-rum midt mellem bymidten og havnen. I denne del af byen imellem middelaldermidtbyen og havnen er området ikke særlig tæt bebygget i dag, og der er flere byudviklingsmuligheder både nord og syd for den kommende park. I masterplanen er der udpeget i alt seks byudviklingsområder med hver deres identitet og potentiale.
Som led i realiseringen af projektet er disse områder indarbejdet i revisionen til Kommuneplan 2021-2033 i kraft af nye rammeområder, der fastsætter de enkelte delområders anvendelse, bebyggelsesprocent, maksimale etager og højder samt overordnede principper for omfang og placering af ny bebyggelse, som efterfølgende skal udmøntes i kraft af lokalplanlægning og byggesagsbehandling.
Området er omfattet af 10 kommuneplanrammer og strækker sig over ca. 25 hektar.


Områdets status og redegørelse

Området bliver udlagt til boligområder og centerområde. I centerområderne er der mulighed for blandede funktioner med både boliger, kontor og serviceerhverv, privat og offentlige funktioner.
I den yderste del af Jomfrustien hen mod havnen er der på sigt mulighed for at det kan blive udsat for oversvømmelser fra havet. Der vil blive fastsat krav om, at nybyggeri her vil skulle sikres mod oversvømmelse.

 

Kystnærhedszonen

Alle kommuneplanrammer i forbindelse med omdannelsen af Jomfrusti-projektet ligger inden for kystnærhedszonen. Da Jomfrusti-projektet er inden for eksisterende byzone og er en fortætning og omdannelse af eksisterende bymiljø, vurderes det, at ændringerne ikke påvirker kystlandskabet, da rammer til nyt byggeri har nogenlunde sammen højde og volumen som den eksisterende bygningsvolumen.

Området er udlagt for at sikre udvidelsesmuligheder for erhvervsområder beliggende mod nord.


Området er ca. 15 hektar.


Områdets status og redegørelse

Området er udpeget som graveområde i Regionens Råstofplanen 2016. Der vil skulle optages en dialog med regionen om mulighederne for at udtage dette området af planen.


Den østlige del af området ligger inden for særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder. Her må man ikke tilsløre landskabstrækkene og de geologiske overgange, som kan aflæses i landskabet.
I området er der udpegning af naturområder og potentielle naturområder. Derfor vil det skulle sikres, at nye anlæg ikke i væsentlig grad forringer dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.

En lille del i det nord-vestlige hjørne ligger indenfor nitatfølsom indvindingensoplande

Der er et konkret ønske om at udvide det eksisterende erhvervsområde i Nustrup, så det strækker sig over på den anden side af Røddingvej.


Området er ca. 12 hektar.


Områdets status og redegørelse

Området er omfattet af særlig værdifuld landbrugsjord. Denne jord vil udgå, hvis arealet overgår til erhvervsareal.
Igennem området går der højspændingsmaster. Ser skal i planlægning og etablering tages højde for dette. Området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser, og ved etablering af erhvervsområde vil der skulle sættes bestemmelser om afværgeforanstaltninger, som skal etableres i og omkring området.

Området ligger indenfor særlig drikkevandsinteresser (OSD)
Området ligger indenfor nitatfølsom indvindingensopland (NFI)

Haderslev Kommune har et ønske om at sikre attraktive erhvervsarealer i området omkring Hammelev. Man har peget på to arealer; ét med mere visuel nærhed til motorvejen og ét som udvider arealet på den vestlige side af motorvejen, hvor efterspørgslen efter erhvervsarealer har være stor.
Yderligere bliver der udlagt et perspektivareal, hvor der fremadrettet ønskes at se på en planlægning for området.


Områderne er ca. 19 hektar til sammen.


Områdets status og redegørelse

Området er omfattet af særligt værdifuld landbrugsjord. Denne jord vil udgå, hvis arealet overgår til erhvervsareal.
I den fremtidige planlægning skal der tages højde for vejbyggelinjer fra motorvejen.
Området er delvis omfattet af særlige drikkevandsinteresser, og ved etablering af erhvervsområde vil der skulle sættes bestemmelser om afværgeforanstaltninger, som skal etableres i og omkring området.
Der vil skulle udarbejdes spildevandstillæg.

I området er der allerede en eksisterende virksomhed. Virksomheden er ved at nå en størrelse, hvor det kræver endelig planlægning for at sikre virksomhedens udvidelsesmuligheder.


Området er ca. 9 hektar.


Områdets status og redegørelse

Området ligger inden for et område, der er udpeget til bevaringsværdige landskaber og er i landskabskortlægningen for Haderslev kommune udlagt i landskabskarakterområde 8, Moltrup småbakket landbrugslandskab, der har følgende beskrivelse og vurdering af de overordnede landskabstræk: De bærende karaktertræk er det bakkede landskab med mange naturtyper som skov, vandhuller, søer, mose og overdrev – og de dyrkede marker med større landbrug. Området opleves som komplekst og især i den vestlige del visuelt uroligt. Dette skyldes den visuelle og støjmæssige påvirkning fra områdets tekniske anlæg, herunder E45, der gennemskærer området. Skalaen er lille – middel. Nuværende oplevelse af landskabet: Der er fine oplevelsesmæssige kvaliteter og udsigter i det bynære landskab nordvest for Haderslev, men meget forstyrrelse fra tekniske anlæg, især omkring motorvejen og mod vest. Sårbarhed: Middel/høj Især det markante landskab mellem Haderslev by og motorvej E45 er sårbart overfor ændringer i form af tekniske anlæg og bebyggelse. Nye anlæg bør etableres med hensyn til landskabets karakter og ved en landskabelig tilpasning af ønskede projekter som infrastruktur og bebyggelse. Området er i forvejen præget af teknisk påvirkning, så yderligere anlæg vil have en negativ kumulativ effekt. Byudviklingen fra Haderslev og ud i landskabet vil skabe en væsentlig forandring af landskabet. Haderslev by ligger i dag på bakkerne ned til tunneldalen og nede i tunneldalen. Området er sårbart over for at bryde dette udbygningsprincip i den vestlige del af byen, hvor terrænet er stærkt bakket og meget oplevelsesrigt. Bakke- og fjordlandskabet er generelt meget sårbart over for bebyggelser, idet det vil sløre de geologiske terrænformer og hindre de rekreative bynære oplevelser. hvor der tilbydes udsigter over landskabsrum og på samme tid intime lukkede oplevelser mellem bakkerne ved sø eller vandhul. Målsætning: Beskytte

Beskrivelse af de byggemuligheder der gives i kraft af rammeområdet Rammeområdet udvides med ca. 9 hektar. Erhvervsområde til genbrugs-, entreprenør- og vognmandsvirksomhed og lignende. Administration og én bolig i forbindelse med virksomheden. Fritliggende bebyggelse. Bebyggelsen skal placeres inden for et nærmere angivet område. Bygningernes byggematerialer og farver samt skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Maks 2 etager, bygningshøjde maks. 17 meter.

Begrundelse og vurdering af den landskabelige påvirkning I området er der allerede en eksisterende virksomhed. Virksomheden er ved at nå en størrelse, hvor det kræver egentlig planlægning for at sikre virksomhedens udvidelsesmuligheder. Haderslev Kommune har modtaget ansøgning om landzonetilladelse til at opføre 596 m2 maskinhal i 8 m højde samt 213 m2 åben overdækning til entreprenørmaskiner umiddelbart ved siden af eksisterende hal. Det er kommunens vurdering, at der i forbindelse med disse ønsker bør ske en samlet planlægning, i form af udvidelse af nuværende rammeområde samt lokalplanlægning hvor der kan stilles detaljerede krav om bebyggelsens placering, omfang og udseende. Området er omfattet af betydelige landskabs-, geologi- og naturinteresser, der skal tages højde for i den videre planlægning. Idet der er tale om en ejendom, hvorfra der også har været drevet ikke-landbrugsmæssigt erhverv igennem en årrække, og da bebyggelse (hal) opføres i umiddelbar nærhed til den nuværende er det kommunens vurdering, at den landskabelige påvirkning kan begrænses, og at oplevelsen af landskabet lokalt ikke forringes væsentligt.

Den østlige del af området er udpeget til §3 natur. Området skal ved planlægning friholdes.


Der vil skulle udarbejdes spildevandstillæg.

Der er et ønske om at etablere en autocamper-rasteplads, da der i Danmark ikke findes lignende mulighed for at raste med sin autocamper langs motorvejsanlægget. Derudover udlægges der et areal som centerområde, hvor det påtænkes på sigt at give mulighed for at etablere en dagligvarebutik. Dette vil dog kræve en detailhandel redegørelse og et kommuneplantillæg, hvor det skal sandsynliggørelse, om der kan placeres en dagligvarebutik i det ønskede område. Ønsket er en dagligvarebutik, som kan servicere Hammelev by.


Arealet er på 2,8 hektar.


Områdets status og redegørelse

Den sydlige del af arealet udpeget til særlig værdifuldt landbrugsareal. Det er dog et mindre areal, som gennemskæres af motorvej.
Der skal i forbindelse med det videre arbejde tages højde for vejbyggelinjer i forbindelse med motorvejen.


Der vil skulle udarbejdes et spildevandstillæg.

Skovbybanen ønsker at udvide deres aktiviteter, så de kan afholde arrangementer af national og international karakter. Dette kræver opdaterede faciliteter og mere plads. Banen er blevet af en sådan karakter, at det kræver en endelig planlægning med de udvidelser, der ønskes.
Området, der er på ca. 20 hektar vil forblive i landzone ved fremtidig planlægning.


Status og redegørelse

Området er omfattet af flere natur-, geologiske, kulturhistoriske og landskabelige hensyn, der vil skulle tages højde for i en fremtidig planlægning.

Størstedelen af området ligger indenfor udpegningen af særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitatfølsom indvindingensopland (NFI), hvilket der skal tages hensyn til i den videre detailplanlægning.

Området er beliggende indenfor kommuneplanens udpegning af bevaringsværdige landskaber, indenfor delområdet Vedsted og Abkær, som indgår i en del af det centralt beliggende overgangslandskab omkring Hovedopholdslinjen, mellem morænelandskabet og bakkeøer/hedeslette. For dette delområde er det vurderet at landskabet er særligt karakteristisk, har en god tilstand og er særligt oplevelsesrigt. Særligt er oplevelsen af overgangen mellem hedeslette og israndslinjen. En meget markant og synlig overgang, når man kører fra Skovby mod Tønder. Området er beliggende i umiddelbar nærhed til moseområderne Abkær og Stegelmose, der er underlagt landskabsfredning. I landskabsstrøget omkring moserne, er naturtilstanden høj og den geologiske oprindelse tydelig, hvorved oplevelsesværdien er høj. Beskrivelse af de byggemuligheder der gives i kraft af rammeområdet Skovbybanen ønsker at udvide deres aktiviteter, så de kan afholde arrangementer af national og international karakter. Dette kræver opdaterede faciliteter og mere plads. Banen er blevet af en sådan karakter, at det kræver en egentlig planlægning med de udvidelser, der ønskes. I dag trænes 2 dage i ugen og derudover 9 løbsdage. Der er ikke planer om yderligere. Området, der er på ca. 20 hektar vil forblive i landzone ved fremtidig planlægning. Området er i kommuneplan 2017 udlagt til støjende fritidsanlæg bestående at en langbane (speedway) og to motorcrossbaner. Herudover er der på området et klubhus, en maskinhal, et dommertårn og en sekundær bygning på 1 etage. Med rammeområdet fastlægges bestemmelser om områdets anvendelse til motorsport, med tilhørende servicefaciliteter som fx klubhus, kontorfaciliteter og maskinhal. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 10% beregnet for området som helhed. Bebyggelse kan opføres i 2 etager, med en bygningshøjde på op til 8,5 meter.

Begrundelse og vurdering af den landskabelige påvirkning Skovbybanen indgår som væsentlig turistdestination i kommunen og er vigtig for lokalområdets identitet. Formålet med den planlægning der ønskes igangsat (kommune- og lokalplanlægning) er at muliggøre en flytning af den ene bane ud på et ubebygget areal. Herudover skal der i forbindelse med lokalplanlægning gives mulighed for at bygge et nyt klubhus og en ny maskinhal, der erstatter det eksisterende. Med lokalplanlægning er det muligt at sikre at det nye byggeri indpasses i området, med bestemmelser omkring farvevalg og materialer. Lokalplanen skal muliggøre mindre terrænreguleringer i 1-1,5 m. (på selve motorcrossbanen). Der planlægges ikke for yderligere byggeri indenfor rammeområdet. I forbindelse med rundbanen mangler klubben et dommertårn for at overholde nogle af kravene til, at kunne afholde en bestemt form for løb. Dette er derforplanlagt på langsiden af rundbanen for at skabe det bedste udsyn. Det nye dommertårn skal erstatte et tidligere dommertårn. Mellem rundbanen og maxibanen er der et ønske om at samle forskellige faciliteter. Som fast installation står der i dag et tællehus, der sørger for at få registreret omgangstider på maxibanen. Derudover bliver der opstillet pavilioner under de forskellige løb. Både en samarit vogn og en toiletvogn. Disse tre funktioner vil kunne samles i et hus. Klubhuset er tænkt opbygget af en stålkonstruktion med en forstærkning af den nedre del af facaden, som for eksempel beton samt let facadebeklædning. Bygningerne påtænkes udført med grønt tag. Denne del af landskabet omkring Hovedopholdslinjen bærer præg af næsten flade, konturløse områder eller flade lavninger, hvorved området er sårbart overfor ny bebyggelse og anlæg. Derfor vil planlægningen kun muliggøre ny bebyggelse i begrænset omfang, og primært som erstatning/udvidelse af eksisterende. Langbanen og bygningerne vurderes kun at være synlig i begrænset omfang fra de nærmeste omgivelser, hvorved det vurderes at landskabets karakter og oplevelsesmæssige værdi ikke forringes ved opførelse af de byggerier og den terrænregulering som planlægningen muliggør.

.

Nuværende perspektivareal til erhvervsformål ved Moltrup Landevej / Bramhalevej på 37 hektar fastholdes, og herudover suppleres med et nyt perspektivareal på 27,5 hektar ved den østlige del af motorvejen.


Der har således i flere år været arbejdet med potentialet i udvikling af området, herunder til lokalisering af transporttunge virksomheder, og kommunen har gennem årene modtaget forskellige interessetilkendegivelser. Hvis arealerne på sigt skal inddrages som egentlige byudviklingsarealer til erhvervsformål, kræves nærmere dialog med Erhvervsstyrelsen, og at staten udarbejder et landsplandirektiv.

I forbindelse med en udvidelse af rammeområde 15.10.EH.13 Melskov Allé, redegøres for den planlægningsmæssige begrundelse for nye byzonearealer: 

Rammeområdet er reduceret i den sydøstlige del, idet arealet er omfattet af naturmæssige bindinger. Der er er herudover tilføjet et nyt areal i rammeområdets vestlige del, så rammen nu grænser op til motorvej E45. Den planlægningsmæssige begrundelse for denne ændring, er ønsket om at få bedre muligheder for at disponere det samlede areal indenfor rammeområdet. Udvidelsen sker bagved eksisterende byzonearealer og væk fra kysten. Størstedelen af Haderslev by er omfattet af kystnærhedszonen, herved også de erhvervsarealer der allerede er udlagt øst for motorvej E45. Hvis den fremtidige erhvervsudvikling skal ske udenfor kystnærhedszonen, har det andre konsekvenser i forhold til nærhed til Hammelev og i forhold til påvirkning af områder med drikkevandsinteresser.

Rammeområdet fremstår som nyt i forslaget til Kommuneplan 2021, men er indarbejdet for at rette op på en tidligere fejl. Eksisterende børneinstitution er planlagt ved Lokalplan: 14.15.1-1, Haderslev, Offentlige formål ved Olufskærvej, Starup, vedtaget i 2009. Tilhørende kommuneplantillæg udlagde rammeområdet, men er ved en teknisk fejl ikke indarbejdet i gældende kommuneplan.