5.14 Overskudsjord i Haderslev Kommune

  • Inden et større bygge- eller anlægsprojekt på et forurenet eller muligt forurenet område påbegyndes, skal det ved en jordhåndteringsplan sikres, at projektet genanvender og håndterer jorden med fokus på jordens forureningsgrad.
  • Overskudsjord fra andre bygge- og anlægsprojekter bør indgå i overvejelserne ved valg af råstoffer til anlægsprojekter.
  • Overskudsjord, som ikke kan genanvendes på opgravningsstedet, skal håndteres sådan, at uforurenet jord ikke blandes med forurenet jord, og at jordpartier, som er forurenet med forskellige stoffer ikke blandes.
  • Jord som genanvendes, skal som udgangspunkt være dokumenteret uforurenet.
  • Lettere forurenet jord kan genanvendes efter en konkret vurdering og på relevante vilkår.
  • Overskudsjord, som ikke umiddelbart kan genanvendes, bør tilføres et jordhotel med henblik på senere genanvendelse

Det er Haderslev Kommunes holdning, at uforurenet overskudsjord som udgangspunkt skal genanvendes når det er muligt. Ud fra et synspunkt om bæredygtighed er det hensigtsmæssigt at genanvende uforurenet jord, i stedet for at bruge primære råstoffer fra grusgrav.


Som udgangspunkt er det kun jord, der efter analyse af jordprøver påvises at være uforurenet, der kan genanvendes. Der er god mulighed for at genanvende lettere forurenet jord på en miljømæssig forsvarlig måde i for eksempel støjvolde, bakkelandskaber og lignende bygge- og anlægsprojekter. Kommunen vil give tilladelse og miljøgodkendelse til genanvendelse af lettere forurenet jord, når det ud fra en konkret vurdering kan godtgøres, at genanvendelsen sker miljømæssigt forsvarligt i forhold til at forhindre forurening af jord og grundvand, vandløb og søer.


Inden et bygge- og anlægsprojekt påbegyndes, skal det ved en jordhåndteringsplan sikres, at projektet håndterer overskudsjorden efter forureningsgrad. Uforurenet jord er en ressource som bør genanvendes, og i den forbindelse er en jordhåndteringsplan nyttig. Ved udarbejdelse af en jordhåndteringsplan beskrives det hvordan de enkelte jordpartier håndteres, og der udarbejdes en plan for hvordan overskudsjorden bedst muligt kan genanvendes.

I forbindelse med større bygge og anlægsarbejder bør det overvejes at genanvende uforurenet jord som erstatning for råstoffer fra grusgrav. Uforurenet jord som ikke umiddelbart kan genanvendes bør flyttes til et jorddepot så ressourcen bevares til fremtidige projekter. Ved større anlægsprojekter bør det undersøges om overskudsjord fra andre projekter kan genanvendes i det pågældende projekt.