3.6.3 Vandløb - Haderslev Kommune

For anvendelse af vandløb til recipient for en udledning gælder

  • At der skal foretages en vurdering af den hydrauliske konsekvens for vandløbet.
  • At udledninger der medfører en stødvis voldsom forøgelse af vandføringen som udgangspunkt ikke tillades.

For vandløb med miljømål gælder at

  • De som hovedregel opretholdes som offentlige vandløb for at sikre miljøkvaliteten.

For rørlægning af vandløb gælder

  • Der meddeles kun i særlige tilfælde tilladelse til rørlægning af kortere
    vandløbsstrækninger, når der er samfundsmæssige argumenter der taler herfor.
  • Eksisterende rørlagte vandløb skal søges åbne gennem frivillige aftaler.

Vedligeholdelsen af offentlige vandløb påhviler Haderslev Kommune, jf. vandløbslovens § 31. Vandløbsvedligeholdelsen har stor betydning for den miljømæssige tilstand i vandløbet. I mange vandløb er gældende miljømål ikke opfyldt, hvilket kan skyldes en for hårdhændet vedligeholdelse af vandløbet. Ved tilrettelæggelsen af vandløbsvedligeholdelsen vil vandløbsmyndigheden vælge vedligeholdelsesmetoder der udvikler et alsidigt plante- og dyreliv, for derigennem at sikre hensyntagen til de fastsatte miljømæssige krav. Det har derudover stor betydning at vandløbsmyndigheden håndhæver bræmmebestemmelserne og manglende hegning. Stødvise og voldsomme vandføringer som følge af udledninger fra f.eks. befæstede arealer har afgørende indflydelse på plante- og dyreliv. Udledningerne skal derfor neddrosles til et for vandløbet acceptabelt niveau.

Billede af Gram Å

Rent vand

Overfladevand

Kommunerne foretager diverse undersøgelser og indsatser til at forbedre miljøtilstanden i vandløb, søer og havmiljø.

Dette arbejde har ophæng i de statslige vandområdeplaner, der igen har ophæng EU’s vandrammedirektiv, der blev vedtaget i 2000.

Vandrammedirektivets bestemmelser er i Danmark gennemført ved lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning samt en række tilhørende bekendtgørelser. Loven beskriver blandt andet faserne i den arbejds- og planlægningsproces, der skal føre til opfyldelse af de fastlagte mål for vandområderne.

Haderslev Kommune er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn , der beskriver de nødvendige indsatser, som kommunen er forpligtet til at gennemføre på området.

Haderslev Kommune er myndighed for vandløbsloven (vandløbsmyndighed). Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Dette skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav der er fastsat til vandløbskvaliteten efter anden lovgivning. Det kan fx være miljømål fastsat i statens vandområdeplaner. Vandløbslovens væsentligste bestemmelser er regler om benyttelse, vedligeholdelse, regulering og restaurering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb. Der skelnes mellem offentlige og private vandløb. Kommunen vedligeholder offentlige vandløb, mens det er den enkelte grundejer der skal vedligeholde private vandløb. Der er ca. 640 km offentlige vandløb i Haderslev Kommune. For de offentlige vandløb er der udarbejdet vandløbsregulativer, der bl.a. fastsætter bestemmelser om vedligeholdelse af de enkelte vandløb.

Læs om grundvand og spildevand i afsnittet om forsyningsanlæg.