Indledning - Haderslev Kommune

Haderslev Kommune har siden 2016 været en del af Trekantområdet, der udgøres af kommunerne Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Kommunerne i Trekantområdet har et fælles plansamarbejde om planstrategi og kommuneplan. 

Hensigten med at udarbejde en fælles kommuneplan er, at Trekantområdet med udgangspunkt i de 7 kommuners styrker, sammen skaber flere udviklingsmuligheder end kommunerne kan hver for sig. Den fælles del af kommuneplanen for Trekantområdets 7 kommuner omfatter hovedstruktur og fælles retningslinjer. Mens de lokale dele af kommuneplanen omfatter retningslinjer, der alene har interesse for den enkelte kommune samt rammer for lokalplanlægningen.

Haderslev Byråd besluttede med Planstrategi 2019, hvilke revisionstemaer der skal fokuseres på i kommuneplanen. 

Disse temaer indeholder de væsentligste ændringer:

  • Grøn omstilling og turisme – fælles temaer med baggrund i indsatser, der er stort fokus på både nationalt og på lokalt niveau 
  • Arealer til byudvikling – skal understøtte kommunens udvikling og vækst 
  • Udpegning af områder til produktionserhverv – nyt tema, der sikrer investeringer og og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder 
  • Detailhandelsstruktur – vi koncentrerer handelslivet for at sikre attraktive og levende bymidter 
  • Strategisk landsbyplanlægning – nye landsbyafgræsninger
  • Udpegninger for beskyttet natur og potentielle naturområder – justeret efter anbefaling fra Naturrådet for Trekantområdet
  • Landskab – nye fælles og lokale retningslinjer samt nye udpegninger 
  • Klima -fælles retningslinjer for afværgeforanstaltninger og udpegning af områder med risiko for oversvømmelse og erosion 
  • Rammer for lokalplanlægning – udtag af rammeområder med henblik på at sikre bæredygtig byvækst og prioritere byomdannelsesprojekter, herunder Jomfrustiprojektet 
  • Indarbejdelse af anlægsloven for Flyvestation Skrydstrup - fastlæggelse af støjzone og anvendelsesbestemmelser 

Den øvrige revision af kommuneplanen har været af redaktionel karakter, herunder opdateringer og redigeringer af samtlige tekster, indskrivning af ny lovgivning mv.