5.2.1 Den kollektive trafik

Statisk kort
Statisk kort

Busdrift

Hvor det er muligt, skal forholdene for busrutekørsel fremmes i forbindelse med etablering af nye eller ved ombygning af eksisterende vejanlæg, trafikløsninger eller terminalanlæg.

 

Jernbane

Til såvel planlagte som til mulige kommende jernbaneanlæg, standsningssteder og terminalanlæg reserveres arealer. Ved udvidelse af spornettet eller trafikaktiviteten skal det sikres, at miljøkonflikter forebygges (støj, vibration, luftforurening).

Jernbanenettet samt nye standsningssteder er vist på ovenstående kort.

Kommunerne i Trekantområdet har fokus på den kollektive trafik mellem de større byer, højfrekvente tog og sammenhængende dør-til-dør trafikløsninger. Det er målet, at kollektiv trafik skal være et reelt alternativ til bil mellem Trekantområdets 7 hovedbyer. På de banestrækninger mellem byerne, hvor der ikke pt. er baneforbindelse, skal der tilstræbes ½-times busdrift.

Trekantområdet rummer imidlertid ikke den store, tætte by, hvor kollektiv trafik er det oplagte valg på grund af korte afstande og trængsel. Konsekvensen er, at der uden for de større byer reelt ikke er noget alternativ til bilen.

Trekantområdets kommuner vil arbejde for, at der udvikles sammenhængende, økonomisk bæredygtige mobilitetsløsninger uden for byerne – tilpasset borgernes daglige behov, der kan indgå i Sydtrafiks og FynBus kommende trafikudbud. Det kan indebære brug af kombinationer af eksisterende kollektive løsninger og nye teknologier, som fx flextrafik og samkørsel.

Trekantområdets byer skal have hurtige og højfrekvente tog til København, Aarhus og Hamborg.

Der er udarbejdet VVM-redegørelser for en ny banestrækning over Vestfyn og en ny banestrækning over Vejle Fjord mellem Brejning og Daugård. I begge tilfælde er der udpeget interessezoner, jf. kortbilag X. Det indebærer, at alle lokalplansager, byggeansøgninger, landzoneansøgninger, udstykninger m.v. der vedrører arealanvendelse eller ændret udnyttelse af ejendomme inden for interessezonen skal sendes i høring hos Vejdirektoratet.

Der er ligeledes udarbejdet en VVM-redegørelse for en ny jernbaneforbindelse mellem Vejle og Billund. Projektet afventer, at Folketinget tager stilling til en evt. etablering.

Haderslev Kommune har ansvaret for de lokale busruter. Den kollektive bustrafik i Haderslev kommune er suppleret med tilbudet Flextrafik. Flextrafik er den samlede betegnelse for alle de kørselstyper der indgår i den behovsstyrede kollektive trafik, som f.eks. Handicapkørsel eller Flexrute. 

Trafikselskabet Sydtrafik varetager planlægningen og koordineringen af de regionale og kommunale busruter og Flextrafik. Sydtrafik skal i henhold til lovgivningen udarbejde en trafikplan hvert 4. år. Busruterne planlægges på baggrund af Sydtrafiks Trafikplan 2018-2022 og forslag til Haderslev Kommunes Trafikplan for kollektiv trafik fra 2011.

Den kollektive trafikbetjening har forskellige vilkår i kommunen. Der er bybusser i Haderslev, hvor der er et tilpas stort kundegrundlag for busdriften. En stor del af kommunens befolkning er bosat i landdistrikterne og bor for spredt i forhold til at opretholde en optimal kollektiv trafikbetjening. I den praktiske ruteplanlægning søges landsbyerne og de tættere befolkede landdistrikter i videst muligt omfang betjent med de eksisterende ruter, oftest skoleruter.

Kørselsordningen Flextrafik er et supplement til busruterne. Flextrafik henvender sig til borgere, som ikke har mulighed for at benytte den almindelige kollektiv trafik. Flextrafik er behovsstyret kollektiv trafik med mindre vogne. Kørslen er planlagt efter borgerens individuelle behov for hørsel og ikke efter en fast køreplan, som det kendes fra almindelige busser.

Byrådet har vedtaget at indføre gratis kørsel med den kollektive trafik for skolebørn 0. - 10. klasse. Udover de fordele, der opnås for skoler, skolebørn og forældre, er dette med til at udnytte kapaciteten i busserne bedre og skabe grundlag for at opretholde den forbedrede betjening på ruterne. Herudover opretter Haderslev Kommune, Børne- og Kulturservice, Skoleafdelingen lukkede skoleruter efter behov i samarbejde med skolerne.

Der er en færgeforbindelse fra Aarøsund til Aarø, der drives af Haderslev Kommune. Færgehavnen i Aarøsund er forbundet med Haderslev og lokalbyer af lokale busruter.