7.1.2 Oversvømmelse og erosion

Statisk kort
Statisk kort

Planlægning af nye byområder, fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse mv. inden for områder med risiko for oversvømmelse og erosion må kun ske under hensyntagen til anvendelse af afværgeforanstaltninger, som sikrer mod oversvømmelse eller erosion.

Anlæg af kystbeskyttelse skal begrænses. Der bør som udgangspunkt kun etableres kystbeskyttelse, hvor det har et væsentligt formål og ikke hindrer den frie adgang langs kysten.

Områder med risiko for oversvømmelse og erosion er vist på ovenstående kort.

Danmark forventes i fremtiden at opleve mere voldsomt vejr som følge af klimaændringerne, hvilket vil medføre flere oversvømmelser og mere erosion af kysterne med betydelige skader til følge, hvilket i nogle tilfælde kan have store samfundsmæssige omkostninger.

I sommerhalvåret kan forventes mere ekstremnedbør (skybrud) og store mængder regn, hvilket vil sætte kloaksystemerne og vandløbene under yderligere pres. I byerne er kloakkernes kapacitet udfordret af de øget regnmængder, da de mange steder har svært ved at følge med. Det får regnvandsledningerne til at løbe over. I enkelte tilfælde sker overløb af fælleskloakken, hvorfra en oversvømmelse kan være sundhedsskadeligt.

Der forventes forøgede regnmængder, især om vinteren. Længerevarende nedbørsperioder kan dels medføre nedsat mulighed for nedsivning af nedbør, dels medføre en forhøjet grundvandsstand i de øvre jordlag, hvilket kan bevirke opstuvning af vand på overfladen og problemer med at lede vandet væk. Derudover resulterer det i en øget udledning af overfladevand til vandløbene, hvor den øgede vandmængde kan forårsage oversvømmelse i de lavtliggende områder omkring vandløbene.

I vinterhalvåret opleves der kraftige storme, som medfører en risiko for stormflod i de kystnære områder, der giver erosion af kysterne og oversvømmelse i kystnære byer og sommerhusområder.

Klimaforandringerne afstedkommer, at havvandstanden stiger. Dermed forøges oversvømmelserne ved stormflod. Stigende havvandstand øger desuden erosionen af kysterne. Det ses ved, at havet æder af skrænter og forstrand, hvorefter havet transporterer og aflejre sedimentmaterialet et andet sted. Derfor ses det, at der nogle steder forsvinder sediment, og andre steder aflejres sediment.

Fysisk planlægning er et vigtigt redskab, når kommunerne skal sikre nye og eksisterende by- og sommerhusområder mod oversvømmelse og erosion. Det er en særlig udfordring at sikre mod oversvømmelse og erosion og samtidig bevare områdets kvaliteter som kulturmiljø, havudsigt, havnefront, bybillede mm., hvilket kræver helhedsorienteret og velovervejet afværgeforanstaltninger. Ekstremhændelser kan være vanskeligt at sikre sig helt imod, men de kan blandt andet forebygges igennem langsigtet og målrettet fysisk planlægning.

Med planlovsændringen per 1. februar 2018 fastsættes nye regler for forebyggende planlægning for oversvømmelse og erosion. Reglerne er gældende for hele kommunen både land og by, og stiller krav til afværgeforanstaltninger, når der planlægges for nye byområder, fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse mv., hvor det planlagte område vurderes at være udsat for oversvømmelse og erosion. Områder der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion udpeges i kommuneplanen. Med planlovens nye regler har kommunerne mulighed for at kræve, at en bygherre skal sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger i de områder, som i kommuneplanen er udpeget som potentielle oversvømmelses- eller erosionstruede.

I kommunernes økonomiaftale for 2013 blev det besluttet, at kommunerne skulle udarbejde klimatilpasningsplaner med tilhørende risikokortlægning. Fokus i klimatilpasningsplanerne var at prioritere indsatsområder i kommunen, og risikokortlægningen var en forudsætning for medfinansiering af klimatilpasningsprojekter fra spildevandsselskaberne. En udpegning af oversvømmelses- og erosionstruede områder erstatter ikke risikokortlægningen.

EU vedtog i 2007 et oversvømmelsesdirektiv på baggrund af store oversvømmelser i flere europæiske lande. Danmark har implementeret direktivet i følgende lovbekendtgørelse LBK nr. 1085 af 22. september 2017 og nr. 894 af 21. juni 2016, som indeholder krav om vurdering og styring af oversvømmelser via en risikostyringsplan. Fredericia, Kolding og Vejle kommuner er udpeget i oversvømmelsesdirektivet og skal derfor udarbejde risikostyringsplaner. Risikostyringsplanen er overordnet kommuneplanen. En udpegning af oversvømmelses- og erosionstruede områder kan derfor ikke træde i stedet for risikostyringsplanen.

På kortet ovenfor ses de områder, der er udpeget som områder med risiko for oversvømmelse og erosion i Haderslev Kommune. Skal der planlægges for nye byområder, fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse i de udpegede områder, skal der tages hensyn til, om der allerede er afværgeforanstaltninger, eller om bygherrer skal pålægges at etablere nye afværgeforanstaltninger. Dette er for at sikre fremtidigt byggeri mod unødvendige risici for værditab som følge af oversvømmelser, men også som følge af jordskred eller erosion, der kan fjerne et kystnært område over tid. Endvidere er det for at sikre, at der er taget de relevante forholdsregler for, at der er tilstrækkelig kapacitet for afledning af vand fra området. Nogle steder kan det betyde, at der ikke kan bygges nyt, at byggeri bliver dyrere, og andre steder har det ingen betydning.

Afværgeforanstaltninger kan for eksempel være kystbeskyttelse i form af sandfodring, høfder og diger. Det kan også være høje sokler, vandtætte skodder og andre metoder, der beskytter værdi mod oversvømmelse og erosion.

Udpegningerne skal forstås som opmærksomhedspunkter, og skal bruges som screeningsværktøj. På kystplanlægger.dk og KAMP.dk kan der findes yderligere screeningsværktøjer, der kan bruges til at kvalificere vurderingen af behovet for afværgeforanstaltninger. Når behovet for afværgeforanstaltninger skal vurderes, skal der tages hensyn til lokale forhold og lokal viden. Der skal for eksempel ses på, om der allerede er lavet kystbeskyttelse, som forhindrer erosion. Ligeledes skal typen af afværgeforanstaltninger besluttes på baggrund af lokale forhold.

Kysterne i Haderslev Kommune er varierede og værdifulde. Derfor skal de bevares og udvikles i højere grad, end tilfældet er i dag. De naturgivne forhold i kystområderne og de lavvandede marineområder skal opretholdes, således at de dynamiske processer som f.eks. erosion, pålejring og periodiske oversvømmelser kan forløbe uhindret, og hensynet til flora og fauna kan respekteres. Det er også væsentligt, at offentlighedens adgang til kysterne og strandene bevares og forbedres. Det er især aktuelt ved sommerhusområder og badestrande, men også hvor strande og kyster repræsenterer andre væsentlige rekreative værdier og naturoplevelser. Befolkningens benyttelse af kysten skal afvejes i forhold til den natur, der samtidig ønskes beskyttet. Ønskes det at etablere kystbeskyttelse, skal det kun ske i områder, hvor det vurderes, at der er et behov for kystbeskyttelse. Det kan være for at beskytte ejendom, såsom boliger, sommerhuse og marker. Derudover skal det sikres, at der er passage langs kysten, så borgere kan passere.

Anlæg og opfyldning på søterritoriet kan forudsætte, at der opnås tilladelse fra Kystdirektoratet efter kystbeskyttelseslovens §16 a. Det kræver ligeledes dispensation fra Kystdirektoratet, hvis der indenfor strandbeskyttelseslinjen skal opføres byggeri, herunder til- og ombygning, anlægges terrasser, placeres anlæg, faciliteter, skilte m.v. tilplantes, etableres veje, stier og beplantning og ændres i terrænet. Der kan findes yderligere oplysninger om strandbeskyttelse og anlæg og opfyldning på søterritoriet på Kystdirektoratets hjemmeside.

Eftersom der stadig kommer nye oplysninger om klimaforandringer og disses påvirkning af vores miljø, vil arbejdet med at kortlægge kommunens klimaudfordringer fortsætte, og denne viden vil blive inddraget i vores planlægning. Det forventes, at der løbende vil komme nye og opdaterede data, og kortlægningen vil løbende blive opdateret.

Baggrund for udpegningerne

I Haderslev Kommune er der blevet udpeget områder, der er i risiko for at blive oversvømmet som følge af:

  • havvandsstigninger
  • stigning fra vandløb og søer
  • oversvømmelse fra kloak ved store regnhændelser.

Data for oversvømmelserne er taget ud fra klimatilpasningsplanen fra 2013. Derudover er områder, der er i risiko for erosion, blevet kortlagt.

Erosion

Kortlægningen af erosion er sket på baggrund af Kystdirektoratets kystatlas, hvori erosionspresset er angivet. Ud fra dette er det beregnet, hvor stor den kroniske erosion kan være om 100 år, med det angivne erosionspres. Erosionspresset er inddelt i tre kategorier:

  • Lille – årligt erosionspres på 0,05 meter
  • Moderat – årligt erosionspres på 0,30 meter
  • Stor – årligt erosionspres på 0,75 meter

Det er tillige beregnet, hvor ekstra stor erosionen vil være ved et middel klimascenarie, hvor det forventes, at CO2-udledningen falder, men at der stadig vil være en stigende udledning. I kortlægningen er der ikke taget højde for eksisterende kystbeskyttelse.

Oversvømmelse fra kloak

I forbindelse med klimatilpasningsplanen fra 2013 blev der lavet kortlægning for områder, der kan blive oversvømmet som følge af overfyldte kloakker. Denne kortlægning er blevet brugt til udpegningen, og gælder for en 100-års hændelse med klimascenarie A1B.

I forbindelse med klimatilpasningsplanen har Provas udarbejdet en række oversvømmelseskort for Haderslev Kommune. Disse oversvømmelseskort er udarbejdet på basis af afstrømningen fra alle kloakoplande i hele Haderslev Kommune. For områderne Gabøl, Bevtoft, Skovby og Hejsager-Halk er der ikke lavet oversvømmelseskort.

Der vises kun oversvømmelser på mere end 10 cm på kortet.

Oversvømmelse fra hav

I forbindelse med klimatilpasningsplanen fra 2013 lavede staten kortlægning af oversvømmelse fra havet. Kortlægningen for oversvømmelse fra hav viser en vandstigning på 250 cm. En 100 års højvandshændelse i år 2100 forventes at være på mellem 240 og 245 cm.

I forbindelse med klimatilpasningsplanen er data blevet hentet fra Geodatastyrelsen. Flere oplysninger findes på klimatilpasning.dk. Havvandsstigningen er baseret på terrænmodeller, hvor terræn under den givne vandstandshøjde dækkes af vand. Der tages udgangspunkt i, at normal havvandstand er i kote 0 (DVR90).

Oversvømmelse fra vandløb og søer

I forbindelse med klimatilpasningsplanen fra 2013 lavede staten kortlægning af oversvømmelse fra havet. Kortlægningen viser en vandstigning på 40 cm. Ud fra målestationer forventes en stigning i vandstanden på mellem 23 og 38 cm ved en 100 års nedbørshændelse.

I forbindelse med klimatilpasningsplanen er data blevet hentet fra Geodatastyrelsen. Flere oplysninger findes på klimatilpasning.dk. Vandløbets vandstand er baseret på terrænmodeller. Stigningen af vandstanden er beregnet ud fra Naturstyrelsens klimafaktorer og data fra fire forskellige målestationer. Da der er tale om et meget begrænset antal målestationer, er data forbundet med en stor usikkerhed, da der ikke tages hensyn til lokale forhold og udsving i kapacitet hen over året. Endvidere er der en usikkerhed på vandløbenes nøjagtige placering.

Enhver analyse af oversvømmelser fra vandløb bør sammenholdes med lokal viden om afstrømningsforhold og med et studie af vandløbets placering i forhold til højdekurver, jordbundsforhold, lavbundsarealer og højdekurver