Områder med samme anvendelse

Kommuneplanens rammer er delt efter områdernes anvendelse. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige anvendelser.

Boligområder er arealer, der anvendes som rene boligområder. Der kan i nogle boligområder være begrænset mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg. Boligandelen skal være mindst 80 %.

Den specifikke anvendelse af et boligområde kan være angivet med en eller flere af følgende boligtyper:

Åben-lav bebyggelse

Fritliggende beboelsesbygninger indeholdende én bolig til helårsbeboelse.

Tæt-lav bebyggelse

Beboelsesbygninger indeholdende én bolig, som helt eller delvis er sammenbygget med én eller flere bygninger af tilsvarende art. I større bebyggelser kan forekomme enkelte bygninger med to boliger adskilt med vandret lejlighedsskel.

Etagehuse

Beboelsesbygninger i to etager eller mere, som ikke er omfattet af ovennævnte. Dvs. bygninger med mindst tre boliger, hvoraf mindst to er adskilt med vandret lejlighedsskel.

Der må i boligområder som hovedregel drives virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af,

 • at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom
 • at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, og områdets karakter af boligområde ikke brydes
 • at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende
 • at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom (som retningslinje skal udlægges parkeringsareal svarende til 1 plads pr. 50 m2erhvervsareal)
 • at erhvervsarealet normalt højst udgør 1/3 af det totale etageareal. Såfremt en del af kælderen anvendes til erhverv, skal den medregnes i det totale etageareal

Blandede bolig- og erhvervsområder er arealer, der anvendes til en blanding af boliger og erhverv med en boligandel mellem 20 % og 80 % og tilsvarende en erhvervsandel mellem 80 % og 20 %.

Erhvervsområder er arealer, der anvendes som rene erhvervsområder. Der kan i nogle erhvervsområder være begrænset mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg. Erhvervsandelen skal være mindst 80 %.

Ved udlæg af nye arealer til erhvervsformål skal der sikres en passende afstand til eksisterende og planlagt miljøfølsom anvendelse, så virksomheder i erhvervsområdet kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Tilsvarende skal der ved udlæg af nye arealer til miljøfølsom anvendelse sikres, at der fastlægges nødvendig afstand til eksisterende og planlagte erhvervsarealer.

For at forebygge støjgener og andre miljøgener er de eksisterende og planlagte erhvervsområder klassificeret således, at det fremgår hvilke virksomhedstyper, der må placeres i det enkelte område. De virksomheder, der må placeres i det enkelte område, er inddelt i følgende miljøklasser efter den anbefalede minimumsafstand til boliger:

 • Klasse 1: 0 m
 • Klasse 2: 20 m
 • Klasse 3: 50 m
 • Klasse 4: 100 m
 • Klasse 5: 150 m
 • Klasse 6: 300 m
 • Klasse 7: 500 m

Der kan findes en nærmere beskrivelse af miljøklasserne i Håndbog om Miljø og Planlægning

Centerområder er arealer, der anvendes til indkøbscentre. Centerområder omfatter bl.a. lavprisvarehuse samt klynger af større udvalgsvarebutikker, herunder også bycentre og bydelscentre m.v.

Rekreative områder omfatter alle arealer, der anvendes til fritids- og turistanlæg samt rekreative grønne områder i og uden for byerne.

Sommerhusområder omfatter arealer, der er udlagt til sommerhusområder (jf. planlovens § 34, stk. 3).

Områder til offentlige formål omfatter arealer, der er udlagt til uddannelses- og sundhedsformål samt kulturelle, administrative og sociale formål.

Områder til tekniske anlæg omfatter arealer, der er udlagt til trafik- og kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg, herunder miljøanlæg, rensningsanlæg og deponeringsanlæg m.v.

Landområder omfatter alle arealer, der ikke er omfattet af ovenstående kategorier, såsom jordbrugsområder, større naturområder, militære områder og områder til råstofindvinding.

Områder til andet formål er arealer, hvis anvendelse ikke passer ind i de andre anvendelser. Der er tale om ganske få områder.