5.7.2 Olie- og naturgasledninger - Haderslev Kommune

Statisk kort
Statisk kort
  • Ledningsejeren skal høres i forbindelse med lokalplanforslag, der åbner mulighed for ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger og arealer inden for 200 meter fra transmissionsledningen fra Vamdrup til Frøslev.
  • Servitutter med servitutbælte, sikkerhedszone og lignende skal respekteres.

 

Eksisterende og planlagte transmissionsledninger og arealreservationer er vist på kort.

Energinet.dk ejer transmissionsledningen, og DONG Energy ejer de øvrige naturgasledninger i området.
Ud over det eksisterende naturgasanlæg er der ikke aktuelle planer om nye naturgasledninger eller -anlæg.


Ved eventuelle større anlæg med overordnet ledningsanlæg, eksempelvis ved udnyttelse af biogas, skal der foretages særskilt planlægning herfor.
NEPS - North European Pipeline System - er et 650 kilometer langt rør- og tanksystem, der løber fra Frederikshavn til Nordtyskland. NEPS er skabt til sikker opbevaring og transport af brændstof.
Forsvarets olieledning (NEPS), der løber gennem Jylland har forbindelse til havne og flyvestationer. Ud over de 650 kilometer rør består systemet af en lang række større og mindre tankanlæg til opbevaring af dieselolie og flybrændstof. NEPS er Danmarks ældste olierørledningssystem, og anlægget blev etableret i 1955 som et led i NATOs forsyningsstrategi. Se omtale her: Forsvarets Olieledning.pdf (1.2 MB)


Se også afsnittet om forsvarets anlæg.