Erhvervsområde Ole Rømers Vej

Baggrund og formål

Formålet med dette kommuneplantillæg er at give mulighed for at udvide erhvervsområdet ved Ole Rømers Vej. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejer om at kunne udvide eksisterende virksomhed. Virksomheden ønsker at kunne udvide sine lagerfaciliteter.

 

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Planområdet er beliggende Ole Rømers Vej 31-35 i den nordøstligste del af Haderslev by. Området omfatter de privatejede arealer matrikel nr. 341 samt del af matrikel nr. 27 og 289 Ladegård, Åstrup. Arealet rummer i dag virksomheden Eldorado samt arealer senest anvendt til planteskole i tilknytning til Højgaardvejs Gartneri.

Arealet afgrænses mod nord og øst af det åbne land. Naboarealerne øst for planområdet er dels en del af den tidligere planteskole samt områder i landskabelig forlængelse af det rekreative område Nederbyvænget. Mod syd grænser lokalplanområdet op til Ole Rømers Vej og eksisterende erhvervsområde. Mod vest grænser området op til eksistrende tæt-lav boligbebyggelse, Højgårdhave samt til erhvervsejendommen Højgaardvejs Gartneri med tilknyttet bolig. Mod Ole Rømers Vej fremstår lokalplanområdet fuldt udbygget. Mod nord fremstår planområdets grænse med et ældre læhegn. Mod boligerne ved Højgårdhave findes et ca. 18 meter bredt beplantningsbælte.

De eksisterende lagerbygninger i forbindelse med virksomheden fremstår med et ensartet udtryk i materiale og farvevalg. Facaden har en mørk baggrund og kantfarve, der brydes af brune felter, som fordeler sig med en jævn takt langs facaden. Administrationsbygningen fremstår med mørke facadepartier, der ved indgangsparti og ved understøtning af tagudhæng brydes af lyse søjler.

 

Indhold

Planområdets sydlige del er omfattet kommuneplanramme 10.13.EH.01 – Erhvervsområde Niels Bohrs Vej. Rammeområdet er udlagt til erhvervsområde til fremstillings-, lager-, værksteds-, service- og handelsvirksomhed samt administration.

Kommuneplantillægget optager planområdets nordlige del, som ligger i landzone, i kommuneplanen, og det udlægges til erhvervsområde til fremstillings-, lager-, værksteds-, service- og handelsvirksom-hed samt administration.

 

Kommuneplan 2017

Hovedstruktur og retningslinier – kommuneplan 2017

Der findes følgende retningslinier for byudvikling i Kommuneplan 2017:

2.5.1.: Arealer til byudvikling.

2.3.1.: Erhvervslokalisering

3.4.1.: Naturområder

3.4.3.: Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder

3.5.1.: Bevaringsværdige landskaber

I forbindelse med projektering for området skal de omtalte retningslinier overholdes.

 

Af kommuneplanens retningslinje 2.3.1 Erhvervslokalisering fremgår blandt andet at

Ved lokalisering skal der tages hensyn til omgivelserne miljømæssigt og visuelt.

Kommuneplantillægget sikrer at det udlagte område anvendes til erhverv indenfor miljøklasse 1-4, for at forhindre miljøkonflikter I forbindelse med de omkringliggende boliger. En fremtidig lokalplan for området skal sikre at byggeri ikke skæmmer området visuelt.

 

Af kommuneplanens retningslinje 2.5.1 Arealer til byudvikling fremgår blandt andet at

Der skal skabes sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land, og nye arealudlæg skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byer og tages i brug indefra og udefter.

Kommuneplantillægget følger retningslinjen ved at udlægge areal i umiddelbar tilknytning til eksisterende byområde.

 

Af kommuneplanens retningslinje 3.4.1 Naturområder, fremgår blandt andet:

Naturområder på land skal bevares og søges udvidet.

Med henblik på at varetage de biologiske bevaringsinteresser i det åbne land må der ikke efter plan-, miljø- og anden relevant lovgivning meddeles tilladelser til aktiviteter, der kan påvirke naturområder i et omfang, som kan hindre opfyldelsen af de fastlagte naturkvalitetsmål.

 

Figur 1. Naturarealer er vist med mørkegrønt.

 

Der sker ingen ændringer/påvirkning af naturarealer jf. retningslinje 3.4.1, idet der ikke planlægges for ændringer i den berørte del af lokalplanområdet (den sydøstligste del)

Eksisterende beplantning i lokalplanområdets nordøstlige del er hovedsageligt tilplantet med yngre træer af forskellige arter i forbindelse med den tidligere planteskole. Det har derfor ikke karakter af natur. Der er ikke kendskab til truede eller sjældne arter på indenfor planområdet. Det vurderes at der ikke, som følge af kommuneplantillægget, sker en forringelse af et naturområde.

 

Af kommuneplanens retningslinje 3.4.3 Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser fremgår:

I de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal dyr og planters naturlige bevægelsesveje styrkes. Her må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye, større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.

Ved byggeri, anlæg eller ombygning af veje, jernbaner eller lignende, der vil afskære en økologisk forbindelse, skal der stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til en mere sammenhængende natur, eller der skal etableres faunapassager, hvor der er behov for det.

Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser inden for byzone skal styrke byernes rekreative og naturlige miljøer og indgå og friholdes som rekreative forbindelser ud til det omkringliggende åbne land.

 

Figur 2. Økologiske forbindelser er vist med grønt og potentielle økologiske forbindelser er vist med violet.

 

Der sker ingen ændringer/påvirkning af eksisterende og potentielle økologiske forbindelser jf. retningslinje 3.4.3, idet der ikke planlægges for ændringer i den berørte del af planområdet (den sydøstligste del). Der vil fortsat være mulighed for dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.

 

Haderslev Kommune vurderer herved at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplanens hovedstruktur for kommuneplan 2017.

 

Kommuneplan 2021

Et forslag til kommuneplan 2021 har været udsendt i offentlig høring i perioden 4. maj 2021 – 30. juni 2021.
Det forventes at kommuneplan 2021 vedtages endeligt ultimo november 2021 og offentliggøres primo februar 2022.

Kommuneplan 2021 fastlægger nogle andre retningslinier for planområdet end kommuneplan 2017. Da kommuneplantillæg 20-2017 er i offentlig høring i forbindelse med overgangen fra kommuneplan 2017 til kommuneplan 2021, skal tillægget også være i overensstemmelse med retningslinierne til kommuneplan 2021.

 

Hovedstruktur og retningslinier – kommuneplan 2021

Der findes følgende retningslinier for byudvikling I kommuneplan 2021:

2.1.1.: Arealer til byudvikling.

2.2.1.: Erhvervslokalisering

3.4.1.: Naturområder, herunder de særligt værdifulde naturområder

3.4.2.: Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder

3.5.1.: Bevaringsværdige landskaber

I forbindelse med projektering for området skal de omtalte retningslinier overholdes.

 

Af kommuneplanens retningslinje 2.1.1 Arealer til byudvikling fremgår blandt andet at

Der skal skabes sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land. Nye arealudlæg skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byer og tages i brug indefra og udefter.

 

Kommuneplantillægget følger retningslinjen ved at udlægge areal i umiddelbar tilknytning til eksisterende byområde.

 

Af kommuneplanens retningslinje 2.2.1 Erhvervslokalisering fremgår blandt andet at

Ved lokalisering skal der tages hensyn til omgivelserne miljømæssigt og visuelt.

 

Kommuneplantillægget sikrer at det udlagte område anvendes til erhverv indenfor miljøklasse 1-4, for at forhindre miljøkonflikter i forbindelse med de omkringliggende boliger. En fremtidig lokalplan for området skal sikre at byggeri ikke skæmmer området visuelt.

 

Af kommuneplanens retningslinje 3.4.1 Naturområder, fremgår blandt andet:

Naturområder på land skal bevares og søges udvidet.

Med henblik på at varetage de biologiske bevaringsinteresser i det åbne land må der ikke efter plan-, miljø- og anden relevant lovgivning meddeles tilladelser til aktiviteter, der kan påvirke naturområder i et omfang, som kan hindre opfyldelsen af de fastlagte naturkvalitetsmål.

 

Figur 3. Naturarealer er vist med lysegrønt.

 

Der er tale om et areal som hovedsageligt er tilplantet med yngre træer af forskellige arter i forbindelse med den tidligere planteskole. Det har derfor ikke karakter af natur. Der er ikke kendskab til truede eller sjældne arter på arealet.

 

Af kommuneplanens retningslinje 3.4.2 Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser fremgår:

I de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal dyr og planters naturlige bevægelsesveje styrkes. Her må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye, større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.

Ved byggeri, anlæg eller ombygning af veje, jernbaner eller lignende, der vil afskære en økologisk forbindelse, skal der stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til en mere sammenhængende natur, eller der skal etableres faunapassager, hvor der er behov for det.

Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser inden for byzone skal styrke byernes rekreative og naturlige miljøer og indgå og friholdes som rekreative forbindelser ud til det omkringliggende åbne land.

 

Figur 4. Økologiske forbindelser er vist med grønt og potentielle økologiske forbindelser er vist med violet.

 

Der vil ikke ske en afskæring af økologiske forbindelser, men alene en begrænsning i bredden af en potentiel og eksisterende korridor. Det vurderes at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af dyre og plantelivets spredningsmuligheder, da bredden af den omtalte korridor fortsat vil være anselig.

 

Af kommuneplanens retningslinje 3.5.1 Bevaringsværdige landskaber fremgår:

De bevaringsværdige landskaber skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg.

Hvor byggeri og anlæg tillades, skal det ske ved, at placering, skala, orientering, farvevalg og arkitektur tilpasses det konkrete landskab. Hermed sikres, at landskabets karakter, herunder de geologiske, kulturhistoriske, oplevelsesmæssige værdier ikke forringes.

Ændringer i beplantning, terræn og arealanvendelse inden for bevaringsværdige landskaber skal så vidt muligt tilpasses landskabets karakter.

Større byggerier og anlæg uden for de bevaringsværdige landskaber må ikke forringe de visuelle og oplevelsesmæssige værdier i de bevaringsværdige landskaber.

 

Figur 5. Bevaringsværdige landskaber er vist med mørkegrønt.

 

Det vurderes at det er en ubetydelig del af det udpegede bevaringsværdige landskab der berøres af det areal der udlægges I kommuneplantillægget. En fremtidig lokalplan for området skal sikre at de omtalte punkter I forbindelse med retningslinie 3.5.1 overholdes.

 

Kystnærhedszonen

I henhold til Planlovens §16 stk. 4 (lbk. nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer), skal der for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Hvis bebyggelsen afviger væsenligt i højden og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en særlig begrundelse herfor.

Kystnærhedszonen er fastlagt i planloven og dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten og ca. 3 km ind i landet.

Planensområdet ligger i bymæssig bebyggelse cirka 2 kilometer fra kysten. Området kan ikke opleves fra kysten, idet der ligger anden bebyggelse foran, og dermed påvirker ny bebyggelse indenfor planområdet ikke kysten visuelt.

 

Grundvand

Lokalplanområdet er ikke omfattet af et område med særlige drikkevandsinteresser, men er omfattet af indvindingsoplandet til Favrdal vandværk. Haderslev Kommune vurderer ikke, at den mulige anvendelse udgør en risiko for den nuværende drikkevandsressource på grund af høj dæklagstykkelse

 

Anvendelse og rammer for lokalplanlægningen

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Rammer for lokalplanlægningen fremgår af dette kommuneplantillægs rammeafsnit.

 

MILJØVURDERING

I henhold til § 8, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:

  1. Lokalplaner, som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter,

    der er omfattet af lovens bilag 1 og 2 (§8, stk. 1, nr.1)

  1. Lokalplaner, som medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt

    naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger

    (§8, stk. 1, nr. 2)

  1. Lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til

    projekter og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (§8, stk. 2, nr. 2, jf. §8,

    stk. 1, nr. 3)

 

Lokalplanen 10-46 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.

Vurderingen af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen. Screeningen er beskrevet i et notat:

“Screening for miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg 20–2021 og forslag til lokalplan 10-50 Erhvervsområde ved Ole Rømers Vej, Haderslev.”.                        

 

Screeningsresultat

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jord-arealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

 

Følgende emner er i skemaerne anført til at kunne have væsentlig indvirkning på miljøet:

 

  1. Kulturhistoriske værdier (herunder arkæologisk arv):

Museum Sønderjylland anbefaler at der foretages prøvegravning for at lokalisere arkæologisk arv inden projektet realiseres.

  1. Værdifulde landskaber:

En del af planområdet udlægges til natur og der fastlægges bestemmelser om byggeriets omfang og ydre fremtræden der sikrer at påvirkningen af landskabet er uvæsentlig.

  1. Afgrænsning mellem by og land:

Der udlægges et plantebælte mod det åbne land, og byggeriets ydre fremtræden er fastlagt. Dette sammenlagt skaber en tydelig afgrænsning mellem by og land.

  1. Støj og vibrationer samt emission fra trafik:

Stigningen af trafik til planområdet vurderes at være uvæsentlig.

  1. Støj-, vibrationer eller støvgener fra virksomheder og andet:

Virksomheden er primært en lager- og distributionsvirksomhed. Miljøpåvirkningen vurderes uændret og uvæsentlig.

  1. Luftforurening (fx lugt, støv og andre emissioner) fra virksomheder og andet:

Virksomheden er primært en lager- og distributionsvirksomhed. Miljøpåvirkningen vurderes uændret og uvæsentlig.

 

Det er på den baggrund vurderet, at det projekt, som lokalplanen fastlægger rammer for, ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Haderslev Byråd har derfor besluttet jf. §10, at der ikke skal foretages en miljøvurdering

af lokalplan 10-50. Beslutningen er offentliggjort den 4. november 2021.

 

Habitatscreening

Der er foretaget en foreløbig vurdering i henhold til EF-habitatdirektivet og til bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bek. 1383 af 26. nov 2016).

Ifølge EF-habitatdirektivet er en række dyre- og plantearter strengt beskyttede, og en plan kan ikke vedtages, hvis der sker væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områder eller arter på habitatdirektivets bilag IV.

På grund af projektets karakter og afstand til nærmeste Natura2000 område forventes ingen direkte eller indirekte påvirkning af Natura 2000 områder. Der er 5,7 km til nærmeste Natura 2000 område (N92 Pamhule skov og Stevning Dam).

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

10.13.EH.01 - Erhvervsområde Niels Bohrs Vej