Kommuneplantillæg 6-2021 ’Bydelscenter og rekreativt område ved Erlev Bjerge i Haderslev’

Klagevejledning

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over retlige forhold i forbindelse med denne afgørelse truffet af Haderslev Kommune, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som kan tilgås via dette link https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du skal bruge NemID for at logge på.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen (se afsnittet om ”Fritagelse fra at bruge Klageportalen” nedenfor).

Klagen sendes via Klageportalen til Haderslev Kommune.

På hjemmesiden af Nævnenes hus om planklagenævnet via dette link https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/klagevejledning/ finder du også en klagevejledning.

Klagefrist og gebyr

En klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Dette følger af bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 § 2 om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, mv. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (for privatpersoner) eller 1800 kr. (for virksomheder og organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Når kommunen har modtaget klagen via Klageportalen, vurderer den, om sagen skal genbehandles eller videresendes. Kommunen skal som udgangspunkt inden for 3 uger sende klagen til Planklagenævnet med en udtalelse. Du og eventuelt øvrige involverede får meddelelse om evt. bemærkninger og en frist på 3 uger til at fremsætte bemærkninger til kommunens udtalelse. Disse eventuelle bemærkninger skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Planklagenævnet kan, hvis klagen indeholder flere klagepunkter, begrænse sin efterprøvelse til de væsentligste klagepunkter.

Hvad kan der klages over

Der kan kun klages over retlige forhold, jf. planlovens § 58 stk. 1 nr. 3, som bl.a. kan være:

 • om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv.
 • om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan
 • om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt
 • om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt
 • om et anlæg forudsætter en VVM-vurdering
 • om en dispensation fra en lokalplan er lovlig
 • om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt.

Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Planklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

Klageberettigede

Du skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage, jf. planlovens § 59.

Klageberettigede er:

 • enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
 • landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af,
  • at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
  • at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.
 • Erhvervsministeren

Fritagelse fra at bruge Klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Se betingelser for at blive fritaget på hjemmesiden af Nævnenes hus om planklagenævnet via dette link: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/klagevejledning/.

Domstolsprøvelse

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen. Uanset om der anlægges retssag, er du forpligtet til at rette dig efter denne afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Baggrund og formål

Formålet med dette kommuneplantillæg er at give mulighed for at ændre lokalcentret ved Erlev Bjerge til et bydelscenter. Planlægningen er igangsat på baggrund af et ønske fra en privat investor om at opføre yderligere en dagligvarebutik i området, der i dag rummer to eksisterende dagligvarebutikker og andre centerfunktioner. Kommuneplantillægget har desuden til formål at justere relevante retningslinje-udpegninger for naturbeskyttelsesinteresser.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Planområde omfatter et område i den sydlige del af Haderslev By og er en del af det eksisterende lokalcenter Erlev Bjerge. Planområdet omfatter matriklerne 37b, 37c, 37d, 37e, 37f, 37g og 371, Sdr. Otting.


Lokalplanområdet er mod nord afgrænset af vejen Erlev Bjerge. Mod øst ligger Aabenraa Landvej, herunder rundkørslen ved Falck med underført cykelstiforbindelse. I forbindelse med rundkørslen er der etableret et regnvandsbassin. Mod nordvest, vest og syd grænser området op til nogle af boligområderne i byudviklingsområdet Erlev Bjerge.


Planområdet har et areal på cirka 26.000 m². Den nordlige del er i dag udlagt som lokalcenterområde, hvor der er etableret to dagligvarebutikker på hver 1.000 m², et tankanlæg, to vaskehaller samt et stort samlet parkeringsareal.


Den sydlige del af området udgør et rekreativt og kuperet grønt område, som er registeret som naturbeskyttelsesområde og økologisk forbindelse, og rummer desuden vandløbet Skinkelsbæk, et engareal og et overdrev, der alle er beskyttet iht. naturbeskyttelseslovens § 3. Skråningsarealet vurderes af Haderslev Kommune at være bevaringsværdigt, pga. naturværdien som levested for planter og dyr samt med sin landskabelige værdi, som ådal langs vandløbet. Langs den sydlige afgrænsning af området står en række høje ældre løv- og nåletræer, mens der mod vest er et eksisterende beplantningsbælte mod Aabenraa Landevej.

Indhold

Med kommuneplantillægget udgår lokalcentret ved Aabenraavej og Erlev Bjerge af kommuneplanens retningslinje 2.5 ’Detailhandel’, mens der udpeges et nyt bydelscenter ved Aabenraavej og Erlev Bjerge med en samlet arealramme på 3.600 m2. Endvidere fastsættes en samlet arealramme til udvalgsvarebutikker på 1.200 m², ligesom den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker hæves til 1.200 m2.


Kommuneplantillægget har desuden til formål at justere retningslinjerne for ’3.4.1 Naturområder, herunder de særligt værdifulde naturområder’ samt ’3.4.2 Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder’, så den geografiske udpegning af naturbeskyttelsesinteresser tilpasses det faktiske naturindhold og -kvaliteter i planområdet.

Kommuneplan 2021-2033

Hovedstruktur og retningslinjer
Retningslinje 2.5 ’Detailhandel’
Med dette kommuneplantillæg ændres centerområdet ved Erlev Bjerge fra lokalcenter til bydelscenter. Centerområdets arealramme ændres fra 3.000 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer inden for en samlet arealramme på 3.000 m² til 3.600 m² for dagligvarer og 1.200 m² for udvalgsvarer inden for en samlet arealramme på 3.600 m². Den maksimale størrelse på 1.200 m² pr. dagligvarebutik fastholdes, mens den maksimale størrelse pr. udvalgsvarebutik øges fra 1.000 m² til 1.200 m².


Ændringen af centerområdet ved Erlev Bjerge fra lokalcenter til bydelscenter og forøgelsen af centerområdets arealramme for dagligvarebutiksareal fra 3.000 m² bruttoetageareal til 3.600 m² bruttoetageareal er omfattet af krav om detailhandelsredegørelse jf. planlovens § 11 e, stk. 4 og 6. Forøgelsen af den maksimale størrelse pr. udvalgsvarebutik vil ikke få nævneværdige effekter for detailhandlen. I det følgende beskrives hovedindholdet i detailhandelsredegørelsen, der er vedlagt dette kommuneplantillæg som bilag.


Den eksisterende dagligvarehandel i centerområdet udgøres af dagligvarebutikker med et samlet areal på ca. 2.125 m². Butikkerne vurderes tilsammen at omsætte for i størrelsesordenen 80-100 mio. kr. pr. år. Oplandet dækker størstedelen af den sydlige del af Haderslev, og det samlede årlige dagligvareforbrug fra oplandets ca. 5.700 personer er beregnet til ca. 140-150 mio. kr. Handelsunderskuddet svarer til et yderligere behov for ca. 1.600 m² dagligvarehandel. Øvrige nærmest beliggende større dagligvarebutikker er Netto i lokalcentret ved Ny Erlevvej samt REMA 1000 i lokalcentret Sejlstensgyde.


Detailhandelsplanlægningen i Haderslev Kommune skal understøtte de tre ligeværdige mål i planlovens formålsbestemmelser for detailhandelsplanlægningen, der har følgende hovedindhold: Fremme et varieret butiksudbud, sikre god tilgængelighed for alle trafikarter og skabe gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur.


Det vurderes, at planlægningen for en ændring af centerområdet i Erlev Bjerge fra et lokalcenter til et bydelscenter med mulighed for yderligere en dagligvarebutik på 1.200 m² samt udvidelse af eksisterende dagligvarebutikker til op til hver 1.200 m² vil fremme et mere varieret butiksudbud, idet der muliggøres en yderligere kæde i bydelscentret, hvilket giver kunderne adgang til et større udvalg lokalt i bydelen. Muligheden for udvidelse af de eksisterende butikker sikrer, at disse kan moderniseres og forblive konkurrencedygtige, hvorved der kan fastholdes et varieret butiksudbud.


Lokalcentret, der ændres til bydelscenter, ligger centralt i Erlev Bjerge i det sydlige Haderslev. Der er god fremkommelighed og tilgængelighed til centerområdet fra bl.a. Erlev Bjerge, Omkørselsvejen, Grønningen, Vilstrupvej og Aabenraa Landevej. Årsdøgnstrafikken ved rundkørslen indikerer, at mange borgere passerer centerområdet til dagligt. Der er mange lettilgængelige parkeringspladser i centerområdet, og der vil være en god trafikafvikling i kraft af beliggenheden ved det overordnede vejnet og rundkørslen. Bydelscentret vil således være godt tilgængeligt for bilister.


Centerområdet og Erlev Skole betjenes af busser, der standser direkte ved området. På Aabenraavej ved Grønningen og på Vilstrupvej ved Blåbærvej standser busserne også. Bydelscentret vil således være godt tilgængeligt for rejsende med kollektiv transport. Der er cykel- og gangstier langs områdets veje og med underføring under rundkørslen. Stierne er desuden flere steder adskilt fra vejene af græsrabatter. Bydelscentret vil således også være nemt tilgængeligt og sikkert for kunder på cykel og til fods.


Planlægningen understøtter målet om at skabe gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur, idet etableringen af en ny, moderne og konkurrencedygtig dagligvarebutik og udvidelsen af eksisterende butikker, der vil indgå i synergi og konkurrence, muliggøres.


Haderslev Kommune har fokus på handelslivet i bymidterne og handlens betydning for bylivet samt mere generelt for bosætning og erhvervsudvikling. I forbindelse med vedtagelse af seneste kommuneplan blev en række ændringer af detailhandelsstrukturen gennemført for at understøtte bymidten som det primære handelsområde og for at begrænse unødig konkurrence fra især udvalgsvarebutikker i bydelscentrene. Planlægningen for bydelscentret ved Erlev Bjerge understøtter målsætningen, idet arealrammen for udvalgsvarer nedjusteres. Detailhandelsredegørelsen viser desuden, at der er behov for yderligere dagligvarebutiksareal i bydelen, og at effekterne for bymidten vil være begrænsede.


Det vurderes samlet set, at planlægningen for bydelscentret understøtter hovedstrukturen og mål for detailhandel i Kommuneplan 2021-2033 for Haderslev Kommune.

Retningslinje 3.4.1 ’Naturområder, herunder de særligt værdifulde naturområder’
Den sydlige del af lokalplanområdet ligger i et område, der i Kommuneplan 2021-2033 er udpeget som naturområde, jf. figur 1.


Af kommuneplanens retningslinje 3.4.1. fremgår blandt andet, at:


Kommuneplanens retningslinjer for naturområder fastlægger, at der her skal sikres et mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv. Hvis der helt undtagelsesvis tillades byggeri eller arealanvendelse, som forringer et naturområde, skal der stilles krav om udlægning af nye naturarealer, så naturværdierne samlet set bliver fastholdt eller forbedret. Dette gælder også for byggeri eller arealanvendelse, som finder sted uden for selve naturområdet, hvis det påvirker naturområdet. Naturområderne må ikke inddrages til anden eller mere intensiv anvendelse, medmindre naturværdierne samlet bliver fastholdt eller forbedret. Hvor byggeri sker op til et naturområde, skal der etableres en fri zone mellem naturområdet og den ny bebyggelse.


Arealerne, der er omfattet af retningslinjen, er besigtiget i foråret 2022. Besigtigelsen viste, at overdrevets skrånende arealer har naturkarakter, mens de flade arealer umiddelbart syd for den eksisterende og kommende bebyggelse udgøres af græsplæne uden naturkarakter. Som følge heraf er § 3-udpegningen for overdrev justeret.


Med kommuneplantillægget justeres kommuneplanens udpegning af naturområder, jf. retningslinje 3.4.1 ‘Naturområder, herunder de særligt værdifulde naturområder’. Derved sikres det, at udpegningen er i overensstemmelse med § 3-udpegningen for overdrev og dermed det faktiske naturindhold i planområdet. Den ændrede udpegning fremgår af figur 2.

Figur 1: Udpegning af naturområder i Kommuneplan 2021.

Figur 2: Justeret udpegning af naturområder i Kommuneplan 2021.

Retningslinje 3.4.2 ’Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder’
Lokalplanområdet ligger i et område med både økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser, jf. figur 3. Af kommuneplanens retningslinje 3.4.1. fremgår blandt andet, at de økologiske forbindelser og de potentielle økologiske forbindelser skal medvirke til at styrke byernes rekreative og naturlige miljøer samt indgå og friholdes som rekreative forbindelser mod det omkringliggende åbne land.


I de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal dyr og planters naturlige bevægelsesveje styrkes. Her må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye, større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.


Ved byggeri, anlæg eller ombygning af veje, jernbaner eller lignende, der vil afskære en økologisk forbindelse, skal der stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til en mere sammenhængende natur, eller der skal etableres faunapassager, hvor der er behov for det.

Med kommuneplantillægget justeres udpegningen af økologiske forbindelser, jf. retningslinje 3.4.2 ‘’Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder’. Derved sikres det, at udpegningen er i overensstemmelse med § 3-udpegningen for overdrev, og dermed det faktiske naturindhold i området. Udpegningen af potentielle økologiske forbindelser bibeholdes, jf. figur 4, og der skønnes fremadrettet at være samme naturmæssige potentiale på arealerne.

Figur 3: Udpegning af økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser i Kommuneplan 2021.

Figur 4: Justeret udpegning af økologiske forbindelser i Kommuneplan 2021.

Natura 2000
Det nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 7 km vest for området og omfatter Habitatområde og Fuglebeskyttelsesområderne, Pamhule skov og Stevning Dam. På grund af afstanden og projektets karakter vurderes planerne ikke at give anledning til påvirkning på Natura 2000 området.


Afsnittet ’Habitatscreening’ indeholder en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.


Grundvand og overfladevand
Planområdet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser, men uden for indvindingsoplande og BNBO-områder. Planlægningen for en anvendelse til butikker og rekreative formål er ikke potentielt grundvandstruende, ligesom grundvandet ikke anvendes til drikkevandsformål.


Skinkelsbækken i lokalplanområdets sydligste del er omfattet af vandløbsregulativ for Skinkelsbæk/Humlegårdsbæk mv. Vandløbet administreres og vedligeholdes af Haderslev Kommune. Med baggrund i regulativet skal eksisterende beplantning indenfor en afstand af 2 meter fra vandløbets øverste kant bevares. På 2 meter brede bræmmer langs vandløbenes øverste kant må der ikke jf. vandløbslovens §69 dyrkes, foretages jordbehandling eller terrænændring. De til vandløbene grænsende ejendommes ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder.


Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, må ikke uden byrådets tilladelse, anbringes vandløbsprofilets øverste kant nærmere end 8 m.
Planlægningen er i overensstemmelse med de beskyttelseshensyn, der er knyttet til grundvand og vandløb.


Anvendelse og rammer for lokalplanlægningen
Planområdets nordlige del er omfattet af kommuneplanramme 0.11.CE.01 og er udlagt til lokalcenter med kontor- og serviceerhverv, butikker, tankstation, publikumsorienterede serviceerhverv samt offentlige formål. Den sydlige del er omfattet af kommuneplanramme 10.11.RE.01, der er udlagt til rekreativt område – ’Grønningen’.

Rammernes geografiske afgrænsning fastholdes, mens rammebestemmelserne for rammeområde 0.11.CE.01 justeres som følge af ændringer af retningslinje 2.5 ’Detailhandel’, jf. afsnittet ’Kommuneplantillæggets ændringer af rammer’.

 

Miljøvurdering

I henhold til § 3 i lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en Miljøvurdering af:
1. Planer som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens Bilag 1 og 2.
2. Planer, som medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger,
3. Andre planer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Kommuneplantillæg 6-2021 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.

Planen er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet Haderslev Kommune har vurderet, at planen ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vurderingen af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen, der er udført i henhold til lovens § 4, stk. 2, jf. bilag 2. Screeningen er beskrevet “Miljøvurdering af lokalplan 10-56, - Bydelscenter ved Erlev Bjerge, Haderslev, og kommuneplantillæg 6-2021- Screeningsnotat, uge 7, 2022.”


Screeningsresultat
Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.


Jævnfør screeningsrapporten har følgende forhold særlig relevans for planens indvirkning på miljøet: Grundvand, trafik og trafikstøj samt naturforhold. Dog vurderes indvirkningen ift. de nævnte temaer ikke at være væsentlige.


Det er på den baggrund vurderet, at den planlægning som lokalplan 10-56 og kommuneplantillæg nr. 6-2021 fastlægger, ikke vil få væsentlige indvirkninger på de specifikke miljøforhold. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Beslutningen er offentliggjort XXX 2022.


Habitatscreening
Der er foretaget en foreløbig vurdering i henhold til EF-habitatdirektivet og til bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bek. 1383 af 26. nov 2016). Ifølge EF-habitatdirektivet er en række dyre- og plantearter strengt beskyttede, og en plan kan ikke vedtages, hvis der sker væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områder eller arter på habitatdirektivets bilag IV.


Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områder. Nærmeste Natura 2000-område ligger 7 km fra planområdet, og der er ingen væsentlig indirekte påvirkning fra projektet.


På baggrund af Naturstyrelsens oversigt over bilag IV-arter i Danmark og ud fra oplysninger om deres udbredelse, krav til levesteder og foreliggende oplysninger om kendte lokale forekomster, er der foretaget en vurdering af planlægningens mulige påvirkning af arterne.


Det vurderes, at projektet og driften af området ikke vil medføre væsentlig påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV-arter. Dette begrundes med, at der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, etableres anlæg, eller forekommer udledninger, som kan antages at ville få sandsynlig væsentlig negativ indflydelse, der vil kunne påvirke eventuelle beskyttede arter. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

10.11.CE.01 - Centerområde Erlev Bjerge

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

10.11.CE.01 - Centerområde Erlev Bjerge