Rekreativt område Vikær Strand Camping

Baggrund og formål

Vikær Strand Camping, Diernæs Strand ønsker at udvide campingfaciliteterne med fire moderne indrettede hytter med fleksibel udlejning. Samtidig ønskes campingarealet udvidet, så der bliver plads til yderligere 35 enheder.
Udvidelsen ligger udenfor kommuneplanens rammeområde 18.40.RE.01, der dækker den eksisterende campingplads. Udvidelsen kræver udarbejdelse af lokalplan samt kommuneplantillæg for området.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Området omfatter en lille del af Vikær Strand Campings nordvestlige hjørne. Området er ca. 0,65 ha og ligger i landzone.
Planområdet er beliggende ved Vikær Strand Campings boldbane og grænser op til strandengen, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.
Området er delvis omfattet af en strandbeskyttelseszone, og vil kræve en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til anlæggelse af enhedspladser til campering. De påtænkte hytter ligger udenfor strandbeskyttelseslinjen.
Kystdirektoratet er forespurgt om muligheden for at give en dispensationsansøgning og har givet følgende foreløbige tilbagemelding.
”Efter praksis kan der for campingpladser på over 75 enheder beliggende i den udvidet del af strandbeskyttelseslinjen (100‐300 m) gives til udvidelser, nybyggeri m.v. som er nødvendige for, at campingpladsen kan gennemføre en sædvanlig produktudvikling.”
I planlægningen skal der sættes krav til sikkerhedsafstand for drift og anlæg til områder med beskyttet natur, således at det påvirker landskabet mindst muligt.

Indhold

Kommuneplantillægget giver mulighed for udvidelse af campingplads med 4 hytter og 35 enhedspladser. Der gives mulighed for vintercampering for hytterne.

Kommuneplan 2017
Kystnærhedszone
Rammeområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, som er en beskyttelseszone langs kysten på 3 kilometers bredde. I zonen kan der kun kan planlægges for bebyggelse og anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
Rammeområdet omfatter landværts udvidelse af den eksisterende campingplads. Området fungerer indtil ibrugtagning som boldbane for campingpladsen.
Lokalområdet får egen indkørsel fra Dundelum tæt på indkørsel til campingpladsen. Dundelum udvides langs området, så 2 køjetøjer uhindret kan passere hinanden. Der etableres parkeringspladser i området samt at der udlægges et areal til nødparkering inde på
campingpladsen.
Det vurderes at udvidelsen af campingpladsen med hytter og enhedspladser, har en minimal påvirkning af kystlandskabet, da det primært ligger bag eksisterende campingplads og beplantning. Der er i lokalplanen sat krav til bebyggelsens omfang og materialer for at minimere påvirkningen.


Offentlighedens adgang til kysterne bevares uændret.


Området beliggende inden for klimatilpasningsplanens fokusområde er i risiko for oversvømmelse i højvandssituationer. Der stilles krav om minimumskoten er 2,45 m langs kysten.
Lokalplanen sætter krav om, at ved ny opførelse af anlæg skal der højtvandssikres op til kote 2,45m. Der er dele af den eksisterende campingplads, som er i risiko for oversvømmelse.
I dag er der stiforbindelse på diget mellem Vikær Strand og Diernæs Strand samt enkelte korte stier fra Dundelum til Vikærparken. Der etableres ingen nye stier i forbindelse med lokalplanen.

Alle stier har adgang for offentligheden.

Anden planlægning

Bilag IVarter
I henhold til EF‐habitatdirektivets bilag IV ( bek. 926 af 27‐06‐2016) er en række dyre‐ og plantearter strengt beskyttede. På baggrund af Naturstyrelsens oversigt over bilag IVarter i Danmark og ud fra oplysninger om deres udbredelse, krav til levesteder og foreliggende oplysninger om kendte lokale forekomster er der foretaget en vurdering af projektets mulige påvirkning af arterne.
Der er ikke registeret arter på Naturdata og der forventes ingen forekomst af habitatdirektivets bilag IV arter i eller nær selve projektområdet.
Det vurderes, at projektområdet ikke er egnet som yngle‐ eller rasteområde for bilag IV‐arter, idet de arealer, der inddrages, er eksisterende boldbane til campingpladsen.
Det vurderes, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle‐ eller rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV.
Det forudsættes at der ikke sker tilstandsændringer af det tilgrænsende område som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Konklusion
Det vurderes, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle‐ eller rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV.

Fredede og sjældne arter
Da området hidtil har været anvendt til boldbane vurderes det, at der ikke findes fredede og sjældne arter inden for lokalplanområdet.

Miljøvurdering

I medfør af §8 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) er der foretaget en screening af forslaget til kommuneplantillægget 17‐2017. På baggrund af den samlede screening vurderes det, at udvidelse af campingplads ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. På den baggrund vurderes planforslaget ikke at være omfattet af pligt til udarbejdelse af miljøvurdering.

Screeningsresultat
Haderslev Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.
Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektoniske og arkæologiske arv, større menneske‐ og naturskabte katastroferisici og ulykker samt ressource, effektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Udledning i vandmiljøet

Lokalplanområdet er ikke omfattet af Spildevandsplan 2004‐2020 for Haderslev Kommune. Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen for kloakering af spildevand til spildevandsforsyningsrenseanlæg. Der kan gives tilladelse til, at regnvand afledes til nedsivning på egen grund.

Natura 2000‐område
Lokalplanområdet ligger udenfor internationalt naturbeskyttelses‐ område, Natura 2000. Der er i forbindelse med miljøscreening lavet en vurdering af udvidelsen af campingpladsens påvirkning af tættest liggende Natura 2000‐områder. Der forventes ingen fjernpåvirkning fra projektet.
Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til VVM‐lovens § 8, stk. 1, nr.1 og 3, og er derfor ikke miljøvurderet.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

18.40.RE.01 - Rekreativt område Vikær Strand Camping

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

18.40.RE.01 - Rekreativt område Dundelum