21-2021 - Etageboliger ved Teaterstien

Baggrund og formål

Et område ved Teaterstien i Haderslev ønskes udviklet med etageboliger i op til fire etager. En lille del af dette område ligger indenfor kommuneplanramme 10.10.CE.16. Indenfor ramme 10.10.CE.16 må der kun opføres bebyggelse i op til tre etager. Formålet med dette kommuneplantillæg er at foretage en geometrisk justering/ændring af kommuneplanrammeområderne 10.10.CE.02 og 10.10.CE.16, så det ønskede ikke er i strid med kommuneplanen.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Området er et areal på cirka 290 kvadratmeter der ligger umiddelbart syd for ejendommen Aastrupvej 6. Området har tidligere været en del af ejendommens have og fremstår fortsat som have og rekreativt areal.

Indhold

Indenfor rammeområde 10.10.CE.02 må der opføres bebyggelse i op til fire etager. Indenfor rammeområde 10.10.CE.16 må der opføres bebyggelse i op til tre etager. Rammeområde 10.10.CE.02 udvides med cirka 290 kvadratmeter, der er frastykket ejendommen Aastrupvej 6. Udvidelsen af rammeområde 10.10.CE.02 sker på bekostning af rammeområde 10.10.CE.16 der således bliver 290 kvadratmeter mindre. Rammeændringen foretages fordi der er ønske om at opføre bebyggelse i op til fire etager indenfor det omtalte område på 290 kvadratmeter. Dette areal ligger på nuværende tidspunkt indenfor ramme 10.10.CE.16, hvor der kun må bygges i op til 3 etager. Der skal derfor udarbejdes dette kommuneplantillæg der sørger for, at området på 290 kvadratmeter for fremtiden tilhører ramme 10.10.CE.02. 

Kystnærhedszonen

I henhold til Planloven skal der for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højden og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en særlig begrundelse herfor.
Kystnærhedszonen er fastlagt i planloven og dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten og ca. 3 km ind i landet.
Lokalplanområdet er beliggende i bymæssig bebyggelse og er omgivet af eksisterende bebyggelse med varierende højder op til 5 etager.
Den kommende bebyggelse i området vil ikke fremstå højere end allerede opførte bygninger i nærområdet og vil ikke være en væsentlig påvirkning af den eksisterende byprofil for området og i Haderslev by generelt.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:

1. Planer, som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter,
der er omfattet af lovens bilag 1 og 2 (§8, stk. 1, nr.1)

2. Planer, som medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt
naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger
(§8, stk. 1, nr. 2)

3. Planer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til
projekter og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (§8, stk. 2, nr. 2, jf. §8,
stk. 1, nr. 3)

Kommuneplantillæg  21-2021 - Centerområde Teaterstien er ikke omfattet af pkt. 1 og 2. Planen er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planen ikke i øvrigt
fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet

Vurderingen af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen. Screeningen er beskrevet i et notat:
“Screening for miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg 21-2021 og lokalplan 10-62 Etageboligområde ved
Teaterstien, Haderslev”.

Screeningsresultat
Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Det er i screeningsrapporten vurderet, at følgende forhold har særlig relevans for lokalplanens indvirkning på miljøet:

19 Støj og vibrationer samt emission fra trafik
20 Støj, vibrationer eller støvgener fra virksomheder og andet
22 Planlægningszoner for støjforhold KP17
54 Visuel påvirkning (udsigt og indblik)
55 Vindforhold (turbulens)
57 Skygge

Konklusion
I henhold til screeningsskemaet er der flere punkter, der vurderes til at kunne have
væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af planen.
Miljøvurdering er vedhæftet som bilag

Habitatscreening

Der er foretaget en foreløbig vurdering i henhold til EF-habitatdirektivet og til bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bek. 1383 af 26. nov 2016). Ifølge EF-habitatdirektivet er en række dyre- og plantearter strengt beskyttede, og en plan kan ikke vedtages, hvis der sker væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områder eller arter på habitatdirektivets bilag IV.

Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områder. Nærmeste Natura 2000-område ligger 5 km fra projektet, og der er ingen væsentlig indirekte påvirkning fra projektet.

På baggrund af Naturstyrelsens oversigt over bilag IV-arter i Danmark og ud fra oplysninger om deres udbredelse, krav til levesteder og foreliggende oplysninger om kendte lokale forekomster, er der foretaget en vurdering af projektets mulige påvirkning af arterne.

På grund af den bymæssige placering og den hidtidige drift af arealet, vurderes det at der ikke forekommer bilag IV arter på arealet. Der er ingen fund registreret på Naturdata, Arter.dk eller i Miljøministeriets biodiversitetskort. Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV-arter.
Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

10.10.CE.16 - Centerområde Aastrupvej/Mariegade
10.10.CE.02 - Centerområde Teaterstien